(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Đề tài được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NOFOSTED) hoàn thành năm 2019

Đề tài “Nghiên cứu các cơ chế chuyển hóa nhận thức và thái độ về vấn đề môi trường thành các nhóm hành vi mua sản phẩm xanh phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam”, mã số: 502.02-2016.07, được thực hiện bởi nhóm tác giả do PGS. TS. Nguyễn Vũ Hùng làm chủ nhiệm theo hợp đồng số 116/QĐ-HĐQL-NAFOSTED từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019.

Quá trình nghiên cứu đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm, có thể được tóm tắt ở một số vấn đề liên quan, bao gồm khái niệm về tiêu dùng xanh, tổng quan nghiên cứu về TDX và khoảng trống nghiên cứu, một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về TDX nói chung và đối với các nhóm người tiêu dùng khác nhau, với sản phẩm xanh cụ thể là hàng may mặc xanh ở Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Một số cơ chế chuyển hóa ý định thành hành vi mua sản phẩm xanh
  • Mô hình hành vi mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng trẻ
  • Chủ nghĩa vật chất và ý định mua hàng may mặc xanh của người tiêu dùng trẻ

Nghiên cứu cũng đã đề xuất một số các khuyến nghị về chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam. Đề tài đã được nghiệm thu vượt yêu cầu đề ra với 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục SSCI và 01 bài trong danh mục Scopus, cùng các yêu cầu khác về sách chuyên khảo và đào tạo.