(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Bùi Thị Hoàng Mai – EPHD 3
Họ tên Bùi Thị Hoàng Mai Tên luận án Optimal economic restructuring for reducing carbon emission intensity Giáo viên hướng dẫn  PGS.TS. Lê Quang Cảnh Chuyên ngành Kinh tế học Các bài báo quốc tế Lê Qu...
Xem thêm
TS. Nguyễn Lan Ngọc – EPHD 2
Họ tên Nguyễn Lan Ngọc Tên luận án Dynamics of knowledge sharing in professional service teams Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Phan Thi Thục Anh Chuyên ngành QTKD Các bài báo quốc tế Nguyễn Lan Ngọc (2021...
Xem thêm
TS. Nguyễn Quang Khải – EPHD 1
Họ tên Nguyễn Quang Khải Tên luận án Antecedents of entrepreneurial intention: Empirical evidence in Vietnam Giáo viên hướng dẫn GS.TS. Nguyễn Tuyết Mai Chuyên ngành QTKD Các bài báo quốc tế 1. Phan, ...
Xem thêm
TS. Hoàng Phương Dung – EPHD 2
Họ tên Hoàng Phương Dung Tên luận án Factors influencing willingness to use debit cards among Vietnamese card holders: A transaction cost and rational choice perspective Giáo viên hướng dẫn PGS.TS.Vũ ...
Xem thêm
TS. Nguyễn Phương Anh – EPHD 2
Họ tên Nguyễn Phương Anh Tên luận án Social Status, Social Norms And Bribe-Giving Behaviors Of Citizens In Vietnam Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Lê Quang Cảnh PGS.TS. Phạm Ngọc Linh Chuyên ngành Kinh tế...
Xem thêm
TS. Lê Thị Thu Mai – EPHD 2
  Họ tên Lê Thị Thu Mai Tên luận án The impact of intrinsic motivation on pro-environmental consumption behaviors Giáo viên hướng dẫn  PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng Chuyên ngành QTKD Các bài báo quốc tế...
Xem thêm