(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 22 năm 2022 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2022 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 21 năm 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 20 năm 2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Thàn...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 19 năm 2022 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2022 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 18 năm 2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 17 năm 2022 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2022 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Thàn...
Xem thêm