(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 29 năm 2024 (Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2024 (Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 28 năm 2024 (Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2024 (Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 27 năm 2024 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 26 năm 2024 (Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2024 (Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 25 năm 2024 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2024 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 24 năm 2024 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2024 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm