Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh năm 2024 (khóa 45)

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy … Đọc tiếp Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh năm 2024 (khóa 45)