(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Quang Khải – EPHD 1

Họ tên Nguyễn Quang Khải
Tên luận án Antecedents of entrepreneurial intention: Empirical evidence in Vietnam
Giáo viên hướng dẫn GS.TS. Nguyễn Tuyết Mai
Chuyên ngành QTKD
Các bài báo quốc tế 1. Phan,  T. H., Nguyen, Q. K., (2022), “Individual Entrepreneurial Orientation and ethnic minorities’ Entrepreneurial Intention: A case of Northern Mountainous Provinces of Vietnam”, Journal of International Journal of Operations and Quantitative Management, 28 (1), 226 – 241. (ISSN: 1082-1910).
2. Nguyen, Q. K., Phan, T.H., Nguyen, T. T. M. (2022), “An exploratory investigation into factors influencing entrepreneurial intention of ethnic minorities in the northern mountainous region of Vietnam”, Journal of Finance and Accounting Research, 17 (4), 21-26. (ISSN: 2588-1493).