(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Lan Ngọc – EPHD 2

Họ tên Nguyễn Lan Ngọc
Tên luận án Dynamics of knowledge sharing in professional service teams
Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Phan Thi Thục Anh
Chuyên ngành QTKD
Các bài báo quốc tế Nguyễn Lan Ngọc (2021), “Tacit knowledge sharing within project teams: an application of social commitments theory”, VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2021-0123
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/VJIKMS-07-2021-0123/full/html
Nguyễn Lan Ngọc, Phan Thị Thục Anh & Đoàn Thanh Nga (2022), “Motivations to share knowledge in professional service teams: the moderating role of project stage”, Team Performance Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/TPM-11-2021-0083
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TPM-11-2021-0083/full/html?skipTracking=true