(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Bùi Thị Hoàng Mai – EPHD 3

Họ tên Bùi Thị Hoàng Mai
Tên luận án Optimal economic restructuring for reducing carbon emission intensity
Giáo viên hướng dẫn  PGS.TS. Lê Quang Cảnh
Chuyên ngành Kinh tế học
Các bài báo quốc tế Lê Quang Cảnh, Bùi Thị Hoàng Mai (2021). Optimal economic restructuring to reduce carbon emissions
intensity using the projected gradient algorithm. Environ Dev Sustain (2021).
https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-021-01701-9