(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 15 năm 2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Thời gian Nội dung Thành ph...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 14 năm 2021 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2021 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 13 năm 2021 (Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 28/3/2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2021 (Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 28/3/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Thời gian Nội dung Thành ph...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 12 năm 2021 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2021 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa   Thời gian Nội d...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 11 năm 2021 (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2021 (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường   Thời gian Nội du...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 10 năm 2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ   Thời gian Nội dung T...
Xem thêm