(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 22 năm 2023 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2023 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 21 năm 2023 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2023 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 20 năm 2023 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2023 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Thàn...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 19 năm 2023 (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2023 (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 18 năm 2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 2)
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu   Thời gian Nội d...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 17 năm 2023 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/42023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2023 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường   Thời gian Nội du...
Xem thêm