(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 05 năm 2023 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2023 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Thời gian Nội dung ...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 03 năm 2023 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2023 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 02 năm 2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thà...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 01 năm 2023 (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2023 (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 53 năm 2022 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 02/01/2023)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 NĂM 2022 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 02/01/2023) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thà...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 52 năm 2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm