(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Phương Anh – EPHD 2
Họ tên Nguyễn Phương Anh Tên luận án Social Status, Social Norms And Bribe-Giving Behaviors Of Citizens In Vietnam Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Lê Quang Cảnh PGS.TS. Phạm Ngọc Linh Chuyên ngành Kinh tế...
Xem thêm
TS. Lê Thị Thu Mai – EPHD 2
  Họ tên Lê Thị Thu Mai Tên luận án The impact of intrinsic motivation on pro-environmental consumption behaviors Giáo viên hướng dẫn  PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng Chuyên ngành QTKD Các bài báo quốc tế...
Xem thêm
TS. Đỗ Thanh Long – EPHD 1
TS. Đỗ Thanh Long – EPHD 1 Tên luận án Exposure to internet content and formation of green consumption behavioural intention among Generation Yers in Vietnam. Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn ...
Xem thêm