(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo số 4 về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo và đề nghị các đơn vị, viên chức, người lao động, người học trong trường thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: