(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

GS.TS. Nguyễn Văn Thắng
Nguyên Viện trưởng – Viện Phát triển bền vững

Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ

Giáo sư Khoa học quản lý

 

Trình độ học vấn

Tiến sĩ khoa học quản lý, Đại học Oregon (Hoa Kỳ), 2002

MBA, Đại học Boise State (Hoa Kỳ), 1995

Cư nhân, Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam), 1989

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý, Quản trị, Khởi nghiệp kinh doanh

 

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng giữ chức danh Giáo sư khoa học quản lý tại Viện Phát triển Bền vững, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Việt nam. Giáo sư Thắng giảng dạy các môn học Nguyên lý quản lý, Quản lý chiến lược cho các chương trình MBA ở Việt Nam. Ông còn giảng dạy Phương pháp nghiên cứu cho nghiên cứu sinh tại NEU, và được biết đến là người ủng hộ cho cách tiếp cận mới đối với chương trình đào tạo tiến sĩ trong các trường đại học. Bên cạnh đó, Giáo sư đã từng thỉnh giảng môn học Chính sách cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đại học Washington State (Học kỳ mùa thu 2004), và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Macau (2005 – 2007). Ông còn là chuyên gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, DFID, và JICA.

Giáo sư Thắng có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học quản lý. Lĩnh vực nghiên cứu chính của giáo sư bao gồm khởi nghiệp kinh doanh, quản lý tri thức và quản trị. Các công trình nghiên cứu của ông đã được công bố trên các tạp chí học thuật hàng đầu trên thế giới, chẳng hạn như Journal of International Business Studies, Journal of World Business, Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, World Development, Journal of Business Ethics, Human Resource Management Review.

 

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

Vuong, T.T.B., Nguyen, V.T., Phan, T.N., 2020. Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam. Multinational Business Review (forthcoming).

Malesky, E. J., Nguyen, T. V., Bach, T. N., & Ho, B. D. (2020). The effect of market competition on bribery in emerging economies: An empirical analysis of Vietnamese firms. World Development131, 104957.

Gillespie, J., Nguyen, V.T., Nguyen, V. H., Vu, C., Le, Q. C., 2019. Exploring a Public Interest Definition of Corruption: Public Private Partnerships in Socialist Asia. Journal of Business Ethics, 165: 579-594.

Nguyen, V.T., Le, T.B.N., Bryant, S., 2013. Sub-national institutions, export strategy, and firm performance: A multilevel study of private manufacturing firms in Vietnam. Journal of World Business, 48: 68 – 76.

Nguyen, V. T., and Rose, J., 2009. Building trust: Evidence from Vietnamese entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 24: 165 – 182.

 

Giảng dạy

Phương pháp nghiên cứu (Chương trình tiến sĩ), Quản lý chiến lược, Quản trị tri thức (MBA), Nguyên lý quản lý (Cử nhân)

 

Thông tin chi tiết

(Đường Link tới Google Scholar)

‪Thang V. Nguyen – ‪Google Scholar

E: nguyenvanthang@neu.edu.vn