(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

 1. Nghiên cứu khoa học về Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh, và các lĩnh vực liên quan; khai thác các hoạt động hợp tác với đối tác thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong nghiên cứu và xuất bản;
 2. Đào tạo sau đại học, đào tạo theo dự án và nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội;
 3. Thực hiện dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

 1. Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và xuất bản với các đối tác thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương;
 2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường triển khai các chương trình kế hoạch liên kết đào tạo Sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh;
 3. Tư vấn về Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên quan của Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ trong nước và các nước Châu Á – Thái Bình Dương; Cung cấp luận cứ khoa học và đề xuất việc áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt động quản lý Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh.
 4. Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ, cung cấp thông tin tư liệu về khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh và các lĩnh vực liên quan;
 5. Tham gia đào tạo thông qua giảng dạy các môn học, các chuyên đề về Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh cũng như các lĩnh vực liên quan;
 6. Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan;
 7. Tổ chức xây dựng, quản lý và bảo quản các tư liệu khoa học của Viện theo quy định hiện hành, phù hợp với yêu cầu của đối tác quốc tế;
 8. Hợp tác, trao đổi và thực hiện các dự án viện trợ của các nước Châu Á – Thái Bình Dương, các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ chương trình và kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh và các lĩnh vực liên quan;
 9. Kiến nghị với Trường về việc khen thưởng những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị trong lĩnh vực Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh;
 10. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý tài chính, tài sản của Viện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế làm việc của Trường;
 11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Lĩnh vực hoạt động

Hợp tác với các tổ chức trong nước và các nước khác, tập trung vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về:

 1. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh, và các lĩnh vực liên quan;
 2. Đào tạo Sau đại học về Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh;
 3. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh và các lĩnh vực liên quan;
 4. Tư vấn về Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh