(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

E-PhD Seminar at NEU
National Economics University E-PhD Programme Seminar Series   Widening the Gap: Gendered Impacts of Capital Deepening in Vietnam by   Nguyen Thanh Tung Faculty of Economics, National Economics Univer...
Xem thêm
Kế hoạch 6 tháng cuối năm EPhD
KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM EPhD Công việc/Hoạt động Thời gian Người thực hiện Góp ý tên đề tài để ra quyết định Tuần 1, tháng 7 – NCS chưa có quyết định giao đề tài và người hướng dẫn – NCS...
Xem thêm
Seminar: Donate to get along: Persuading Messages for Private Information Donation
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Donate to get along: Persuading Messages for Private Information Donation by Trang Thanh Mai-McManus Shannon School of Business, Cape Breto...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Cẩm Vân bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 14h00 ngày 27/04/2024 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Cẩm Vân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh, với đề tài: Coping wi...
Xem thêm
Seminar: Market shaping in the transitioning Vietnamese shrimp chain: a perspective from independent farmers
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Market shaping in the transitioning Vietnamese shrimp chain: a perspective from independent farmers by Ta Minh Quang Faculty of Business Ma...
Xem thêm
Anchoring Household’s Inflation Expectations when Inflation is High
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Anchoring Household’s Inflation Expectations when Inflation is High by  Giang Nghiem Leibniz University Hannover Institute of Money a...
Xem thêm