(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44) – ĐỢT 2
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến s...
Xem thêm
E-PhD Seminar: On Agri-environmental programs, 31 May 2023
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Using experiments to gauge farmer participation in agri-environmental programs  by Sven Anders Professor, Department of Resource Economics ...
Xem thêm
Thông báo Danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín và danh mục tạp chí ISI/Scopus không được nhận hỗ trợ hoặc đầu tư của Trường
Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, NCS Căn cứ Thông báo số 1478/TB-ĐHKTQD ngày 16/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD về việc hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế năm 2022; Căn cứ vào kết luận Hội...
Xem thêm
Seminar: What is wrong with pay-for-performance initiatives? On the need for a broader and inclusive theoretical perspective
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   What is wrong with pay-for-performance initiatives? On the need for a broader and inclusive theoretical perspective by Ardeshir Sepehri Pro...
Xem thêm
E-PhD Seminar: Geopolitical changes in Europe after February 24, 2022. A logistics perspective
National Economics University E-PhD Programme Seminar Series    Geopolitical changes in Europe after February 24, 2022. A logistics perspective by   Jakub DONSKI-LESIUK, PhD Assistant Profes...
Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến s...
Xem thêm