(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 48 năm 2021 (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2021 (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung T...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 28 năm 2021 (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2021 (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 24 năm 2021 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 2)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2021 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...
Xem thêm