(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tiến sĩ Trần Huy Phương

Giảng viên Quản trị kinh doanh

 

Trình độ học vấn

2013: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kobe, Hyogo, Nhật Bản

2010: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kobe, Hyogo, Nhật Bản

2003: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Khởi nghiệp kinh doanh

 

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Trần Huy Phương là giảng viên đại học kể từ năm 2014. Tiến sĩ có thời gian làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi chuyển đến Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vào năm 2019. Trước đó, ông có 6 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tiến sĩ Phương phụ trách giảng dạy các môn học Hành vi tổ chức, Quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế lao động, và Quản trị vận hành cho sinh viên đại học và sau đại học tại NEU, và các trường đại học hàng đầu khác ở Hà Nội. Ông cũng có kinh nghiệm làm chuyên gia đào tạo và chuyên gia tư vấn cho cho các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Tiến sĩ Phương là quản lý và phát triển nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, và khởi nghiệp kinh doanh. Các công trình nghiên cứu của ông đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín, chẳng hạn như Asia Pacific Business Review, Management Research Review, International Journal of Business Excellence.

 

Các công trình nghiên cứu gần đây

Phuong, T.H, & Takahashi, K. (2021). The impact of authentic leadership on employee creativity in Vietnam: a mediating effect of psychological contract and moderating effects of subcultures. Asia Pacific Business Review, 27(1), 77-100.

Phuong, T.H. (2020). Impact of Organizational Characteristics, CEO Education, and Firm Ownership on the Adoption and Effectiveness of High Performance Work System in Vietnam. Organizations and Markets in Emerging Economies, 11(1):83-106.

Phuong, T.H. (2019). How authentic leadership promotes individual knowledge sharing: viewing from the lens of COR theory. Management and Marketing, 14(4), 386-401.

Phuong, T.H, & Takahashi, K. (2018). Determinants of Psychological Contract Breach: An Empirical Study of Vietnamese Employees. Management Research Review, 41(1), 29-45.

 

Giảng dạy

Hành vi tổ chức (MBA & cử nhân), Kinh tế lao động (MBA & cử nhân), Quản trị nguồn nhân lực (cử nhân & thạc sĩ)

 

Thông tin chi tiết

(đường Link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=XXc0k2MAAAAJ&hl=en

E: phuongth@neu.edu.vn