(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Phương Anh – EPHD 2

Họ tên Nguyễn Phương Anh
Tên luận án Social Status, Social Norms And Bribe-Giving Behaviors Of Citizens In Vietnam
Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Lê Quang Cảnh
PGS.TS. Phạm Ngọc Linh
Chuyên ngành Kinh tế học
Bài báo quốc tế 1. Phuong Anh Nguyen; Quang Canh Le, “Socioeconomic Status, Norms and Bribe-Giving Behaviors Among Citizens of Vietnam”, International Journal of Public Administration, Volume 45, 2022 – Issue 1: Special Issue on “Public Administration and Policy in Vietnam”; https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1925909
2. Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Phương Anh, Lê Quang Cảnh, “Tác động của loại trừ xã hội và vốn xã hội đến hành vi đưa hối lộ của người dân Việt Nam”, Journal of Finance & Accoumting Research, No. 05 (13) – 2021,