(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Trình độ học vấn

2022: Tiến sĩ Khoa Học Quản Trị, Đại Học Lille, Pháp

2015: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, IESEG, Lille, Pháp

2011: Cử nhân Quản trị kinh doanh (Du lịch khách sạn), Viện Đại học Mở Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

Hành vi người tiêu dùng (Consumer Behaviour)

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Linh là giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) kể từ năm 2023. Tiến sĩ đang giảng dạy môn học Marketing cho bậc đại học tại NEU, và các trường đại học khác ở Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Linh gồm Hành vi người tiêu dùng (Consumer Behaviour). Các nghiên cứu của tiến sĩ đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín, chẳng hạn như Organizations and Markets in Emerging Economies; Young Consumers; Sustainability.

 

Các công trình nghiên cứu gần đây

Stt Tên công trình Tác giả/ đồng tác giả Nơi công bố Năm

công bố

1 Antecedents of The Intention and Behavior Toward Purchase of Counterfeit Luxury Goods in An Emerging Economy: A Study of Young Vietnamese Consumers Đồng tác giả Organizations and Markets in Emerging Economies, 8(2) 2017
2 Materialistic Values and Green Apparel Purchase Intention Among Young Vietnamese Consumers. Đồng tác giả Young Consumers, vol. 20, no. 04, 2019
3 Antecedents of Purchase Intention Toward Organic Food in An Asian Emerging Market: A Study of Urban Vietnamese Consumers Đồng tác giả Sustainability, 11 (17) 2019

Giảng dạy

Marketing

 Thông tin chi tiết

LLKH.2023.NguyenHoangLinh. NEU

E: linhngh@neu.edu.vn