(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Lê Thị Thu Mai – EPHD 2

 

Họ tên Lê Thị Thu Mai
Tên luận án The impact of intrinsic motivation on pro-environmental consumption behaviors
Giáo viên hướng dẫn  PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng
Chuyên ngành QTKD
Các bài báo quốc tế 1. Nguyen, H.V., Le,M.T.T., Do, L.T. (2022), “Intrinsic motivation for reducing single-use plastics: The compensation effects of basic psychological needs”, Resources, Conservation and Recycling,Vol.185, 106482, SSCI, Scopus Q1.  https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106482
2. Nguyen, H.V., Do, L.T. and Le, M.T.T. (2022), “Encouraging pro-environmental consumption behaviour amongst Gen-Y consumers: right messages to different consumers?”, Asia-Pacific Journal of Business Administration (ESCI), Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/APJBA-08-2021-0391
3.  Pham, C.H., Nguyen, H.V., Le, M.T.T., Do, L.T. and Nguyen, P.T.T. (2022), “The synergistic impact of motivations on sustained pro-environmental consumer behaviors: an empirical evidence for single-use plastic products”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 34 No. 2, pp. 287-305. https://doi.org/10.1108/APJML-08-2020-0570