(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Hoàng Phương Dung – EPHD 2

Họ tên Hoàng Phương Dung
Tên luận án Factors influencing willingness to use debit cards among Vietnamese card holders: A transaction cost and rational choice perspective
Giáo viên hướng dẫn PGS.TS.Vũ Huy Thông
Chuyên ngành QTKD
Các bài báo quốc tế Hoang, D. P., & Vu, T. H. (2020). A transaction cost explanation of the card-or-cash decision among Vietnamese debit card holders. International Journal of Bank Marketing, 38(7), 1635–1664.
Hoang, D. P., & Vu, T. H. (2020). Debit card usage as a rational choice: The moderating of cash habit. Journal of Economic Development, 5(1), 159-184.