(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về Kế toán và Kinh tế Tài chính (ICAFE-2024)