(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo Về việc giao Quyền viện trưởng đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh, Phó viện trưởng Viện phát triển bền vững

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-ĐHKTQD ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc giao Quyền Viện trưởng đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh, Phó viện trưởng Viện phát triển bền vững.

PGS.TS. Lê Quang Cảnh điều hành công việc trên cương vị Quyền Viện trưởng Viện phát triển bền vững kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 cho đến khi Trường thực hiện quy trình bổ nhiệm Viện trưởng mới.

Viện phát triển bền vững trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.

Kèm Quyết định số 830/QĐ-ĐHKTQD