(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo về việc “Bổ nhiệm chức vụ Viện Trưởng Viện, Phát triển bền vững đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-ĐHKTQD ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý: Bổ nhiệm có thời hạn đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh, Quyền Viện trưởng Viện phát triển bền vững giữ chức vụ Viện trưởng Viện phát triển bền vững thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Quang Cảnh điều hành công việc trên cương vị Viện trưởng Viện phát triển bền vững kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2023.

Viện phát triển bền vững trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.