(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt Đề án thí điểm Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024 với các nội dung dưới đây.

1. MỤC TIÊU

Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được xây dựng nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

 • Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế.
 • Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, kết nối giảng viên và nhà nghiên cứu giữa các trường đại học nhằm thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ và trao đổi lẫn nhau về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Ứng viên dự tuyển Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ là người có năng lực nghiên cứu tốt, có đề cương nghiên cứu phù hợp và có nhà khoa học nhận hướng dẫn, bảo trợ nghiên cứu, cụ thể như sau:

2.1. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

2.2. Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu;

2.3. Đã nhận bằng tiến sĩ từ một cơ sở giáo dục đại học trong nước hoặc nước ngoài;

2.4. Có đề cương nghiên cứu do ứng viên tự đề xuất đề tài hoặc thực hiện đề tài theo đề nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong đó lĩnh vực nghiên cứu và nội dung nghiên cứu phù hợp với thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ theo yêu cầu;

2.5. Có ít nhất 01 nhà khoa học giới thiệu;

2.6. Được một giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận hướng dẫn;

2.7. Có một trong những văn bằng, chứng chỉ, bài báo khoa học minh chứng về năng lực ngoại ngữ như sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh; hoặc
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh do cơ sở đào tạo trong nước cấp; hoặc
 • Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS (Academic test) từ 5.5 trở lên hoặc tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế hoặc Việt Nam công nhận cấp; hoặc
 • Là tác giả hoặc đồng tác giả của 01 bài báo viết bằng tiếng Anh đăng trên tạp chí thuộc danh mục WoS/SCOPUS.

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ có thời gian thực hiện tối đa 24 tháng (tính từ thời điểm Trường công nhận nghiên cứu viên của Chương trình cho đến khi nghiên cứu viên hoàn thành và gửi sản phẩm nghiên cứu). Trong trường hợp không có khả năng hoàn thành Chương trình đúng hạn, nghiên cứu viên phải làm thủ tục gia hạn. Thời gian gia hạn tối đa là 6 tháng.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Năm thứ nhất: Lên ý tưởng và triển khai nghiên cứu

– Nghiên cứu viên có người hướng dẫn ngay tại thời điểm có quyết định trúng tuyển vào chương trình. Nghiên cứu viên cùng người hướng dẫn đề xuất đề tài nghiên cứu trong 6 tháng đầu tiên. Bản đề xuất được Ban quản lý Chương trình mời các nhà khoa học góp ý kiến. Sau đó, nghiên cứu viên thảo luận với người hướng dẫn và triển khai nghiên cứu.

– Song song với việc xây dựng và hoàn thiện đề xuất nghiên cứu, nghiên cứu viên có thể tham gia các các seminar khoa học và chuyên đề do Trường tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, cũng như cách triển khai viết một bài báo khoa học công bố quốc tế.

– Hết 12 tháng của năm thứ nhất, nghiên cứu viên cần gửi báo cáo kết quả nghiên cứu ban đầu. Ban quản lý Chương trình mời các nhà khoa học góp ý kiến cho báo cáo.

Năm thứ hai: Hoàn thành nghiên cứu và công bố

– Sau khi nhận góp ý về báo cáo kết quả nghiên cứu ban đầu, nghiên cứu viên tiếp tục làm việc với người hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện nghiên cứu. Dự kiến trong vòng 6 tháng của năm thứ hai, nghiên cứu viên nộp báo cáo kết quả nghiên cứu đầy đủ để Ban quản lý tổ chức góp ý. Sau khi nhận góp ý và chỉnh sửa, nghiên cứu viên gửi bài đến các tạp chí thuộc danh mục Web of Science (WoS) hoặc SCOPUS để công bố nghiên cứu (chi tiết tại mục 5.2.5).

– Nghiên cứu viên vẫn có thể tham gia các seminar khoa học và chuyên đề do Trường tổ chức theo nhu cầu của bản thân hoặc đề xuất của người hướng dẫn để phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết có liên quan.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGHIÊN CỨU VIÊN SAU TIẾN SĨ

5.1. Quyền của nghiên cứu viên

5.1.1 Được cấp chứng nhận hoàn thành Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ

5.1.2 Được hưởng mức hỗ trợ tài chính thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế tương đương viên chức của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Định mức và cách thức hỗ trợ được thực hiện theo quy định hiện hành của Trường vào năm ứng viên có kết quả công bố (Tham khảo quy định năm 2022-2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

5.1.3 Nếu có nguyện vọng, nghiên cứu viên có thể được bố trí thỉnh giảng hoặc tham gia hoạt động khoa học tại đơn vị chuyên môn.

5.1.4 Được thụ hưởng cơ sở vật chất thiết bị và được cung cấp tài khoản để truy cập các nguồn tài nguyên trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tư cách một học viên.

5.1.5 Nghiên cứu viên hoàn thành chương trình có thể được ưu tiên tuyển dụng trở thành giảng viên hoặc nghiên cứu viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

5.2. Trách nhiệm của nghiên cứu viên

5.2.1 Nghiên cứu viên và người hướng dẫn xây dựng kế hoạch nghiên cứu trong 24 tháng, đảm bảo việc tham dự các seminars, các buổi góp ý và công bố sản phẩm khoa học đúng thời hạn quy định. Bản kế hoạch cần gửi tới Ban Quản lý để phê duyệt và theo dõi tiến độ thực hiện. Nghiên cứu viên cần bảo đảm hoàn thành kế hoạch nghiên cứu hàng năm theo kế hoạch đã được người hướng dẫn và Ban Quản lý phê duyệt;

5.2.2 Định kỳ định kỳ 6 tháng/lần gửi báo cáo tiến độ nghiên cứu (có xác nhận của người hướng dẫn) đến Ban Quản lý;

5.2.3 Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo yêu cầu trong trường hợp đăng ký thỉnh giảng hoặc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học tại đơn vị chuyên môn;

5.2.4 Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu;

5.2.5 Phải công bố với vai trò là tác giả chính (tác giả đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ) tối thiểu 01 bài trên tạp chí thuộc danh mục WoS/SCOPUS (SSCI, SCIE, A&HCI xếp hạng Q4 hoặc ESCI, hoặc SCOPUS xếp hạng Q3 trở lên). Mức hỗ trợ tài chính cho bài báo được căn cứ vào chất lượng tạp chí dựa trên cơ sở dữ liệu của WoS/SCOPUS, và xếp hạng Q tại thời điểm gần nhất với thời điểm bài báo được xuất bản trực tuyến. Các công bố phải ghi tên tổ chức là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo quy định, email liên hệ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

6.1. Bộ hồ sơ để lưu tại Viện Đào tạo Sau đại học, mỗi loại 1 bản, xếp theo trật tự sau:

6.1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu M1) có xác nhận của cơ quan quản lý (đối với ứng viên đang công tác) hoặc chính quyền địa phương (đối với ứng viên tự do).

6.1.2. Bản sao công chứng của các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

a. Bằng tiến sĩ

b. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh; hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ, hoặc Bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh.

Các bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp kèm theo bản công chứng Công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem Hướng dẫn quy trình, thủ tục công nhận văn bằng.)

Trường hợp không có bằng hay chứng chỉ ngoại ngữ nêu tại mục b, ứng viên có thể chứng minh năng lực ngoại ngữ của mình bằng bài báo viết bằng tiếng Anh đăng trên tạp chí thuộc danh mục WoS/SCOPUS (xem mục 5.2.5). Khi đó, ứng viên nộp minh chứng về bài báo này (bản chụp và đường dẫn bài báo).

6.1.3. Bản gốc thư giới thiệu theo quy định tại mục 4 (theo mẫu M2).

6.1.4. Bản gốc dự thảo đề cương nghiên cứu của ứng viên có xác nhận đồng ý hướng dẫn của người hướng dẫn (theo mẫu M3).

6.1.5 Bản sao các bài báo khoa học đã công bố của ứng viên (trang bìa tạp chí/hội thảo, trang mục lục, các trang có nội dung bài báo của ứng viên). Nếu có nhiều hơn 1 bài báo, thì ứng viên cần đóng thành tập và sắp xếp theo trật tự của bản kê khai danh mục ở trang bìa (theo mẫu M4).

6.2. Bộ hồ sơ để gửi cho Tiểu ban xét tuyển, chia thành 3 tập, mỗi tập gồm 1 bản của các loại giấy tờ và được xếp theo trật tự sau:

 • Một bản sao các loại văn bằng và chứng chỉ (là bản copy các văn bản ở mục 6.1.2)
 • Một bản sao thư giới thiệu (là bản copy thư giới thiệu ở mục 6.1.3)
 • Một bản sao dự thảo đề cương nghiên cứu (là bản copy dự thảo đề cương ở mục 6.1.4)
 • Một bản sao (các) bài báo khoa học (như hướng dẫn ở mục 6.1.5)

6.3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên tự tải các mẫu giấy tờ tại website sdh.neu.edu.vn (mục Tuyển sinh/Nghiên cứu sau tiến sĩ/Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024) và hoàn thành hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn tại mục 6.1.

Việc nộp hồ sơ dự tuyển Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ được thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Nộp hồ sơ (bản giấy)

– Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các giấy tờ và được sắp xếp theo hướng dẫn ở mục 6.1 và 6.2. Khi nộp hồ sơ, ứng viên mang theo các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.

– Thời gian nộp hồ sơ: buổi sáng từ 8h30 – 11h30; buổi chiều từ 14h00 – 17h00 theo 2 đợt:
+ Đợt 1 (xét tuyển tháng 6/2024): từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2024
+ Đợt 2 (xét tuyển tháng 11/2024): từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2024

– Địa điểm nộp hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, P412 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bước 2. Nộp lệ phí xét tuyển qua chuyển khoản

– Lệ phí xét tuyển: 1.200.000 đồng.
– Nội dung nộp: Mã đăng ký_postdoc_hoten_2024

– Thông tin tài khoản:

 • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Số tài khoản: 0011000186186
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Sở Giao dịch.

7. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Tiểu ban xét tuyển Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ đánh giá ứng viên theo thang điểm 100 thông qua chấm điểm hồ sơ dự tuyển (60 điểm) và phần trình bày của ứng viên (40 điểm). Ứng viên được xếp loại Đạt nếu phần hồ sơ đạt từ 30 điểm trở lên và phần trình bày đạt từ 20 điểm trở lên.

7.1. Đánh giá hồ sơ dự tuyển, bao gồm các nội dung:

7.1.1. Điểm đánh giá chất lượng dự thảo đề cương nghiên cứu dựa trên sự thuyết phục về lý do lựa chọn đề tài, mức độ sâu sắc và bao quát của phần tổng quan các nghiên cứu có liên quan, tính khoa học thể hiện trong việc xác định mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, văn phong trình bày

7.1.2. Điểm đánh giá năng lực ứng viên (dựa trên các bài báo khoa học đã công bố: mức độ uy tín của tạp chí/hội thảo đăng bài, chất lượng bài viết)

7.1.3. Điểm đánh giá dựa trên uy tín khoa học, sự gần gũi về chuyên môn của người giới thiệu đối với ứng viên và ý kiến nhận xét và ủng hộ ứng viên trong thư giới thiệu;

7.1.4. Đánh giá khả năng hoàn thành nghiên cứu dựa trên tính khả thi của dự thảo đề cương và kế hoạch nghiên cứu.

7.2. Đánh giá phần trình bày dự thảo đề cương nghiên cứu

Ứng viên trình bày về dự thảo đề cương nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển. Tiểu ban chuyên môn đặt các câu hỏi để đánh giá ứng viên về các mặt:

7.2.1. Kiến thức: Sự am hiểu của ứng viên về vấn đề dự định nghiên cứu.

7.2.2. Tư chất và thái độ cần có của một nghiên cứu viên: bao gồm khả năng tư duy phân tích tổng hợp, thái độ nghiêm túc, tự tin và quyết tâm cao, có tính sáng tạo, trung thực, kỷ luật…

8. THỜI GIAN XÉT TUYỂN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ

8.1. Kỳ xét tuyển nghiên cứu viên sau tiến sĩ dự kiến được tổ chức theo 2 đợt:
+ Đợt 1: từ ngày 15/7 đến 20/7/2024
+ Đợt 2: từ ngày 25/11 đến 30/11/2024

8.2. Thời gian gửi thông báo dự tuyển (qua email): 5 ngày trước ngày xét tuyển.

8.3. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: trong tháng 7/2024 đối với Đợt 1; trong tháng 12/2024 đối với Đợt 2.

9. THÔNG TIN TRA CỨU VÀ LIÊN HỆ

9.1. Thông tin tra cứu

9.1.1. Thông báo tuyển sinh và các mẫu giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

9.1.2. Thông tin liên hệ và công trình nghiên cứu của các nhà khoa học có thể hướng dẫn nghiên cứu viên sau tiến sĩ.

9.2. Thông tin liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Địa chỉ: P412 Tầng 4, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: Tổng đài (024) 36 280 280, máy lẻ 5412, 5414, 5415
Website: sdh.neu.edu.vn
Email: postdoc@neu.edu.vn

Thong bao tuyen sinh PostDoc 2024