(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo Danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín và danh mục tạp chí ISI/Scopus không được nhận hỗ trợ hoặc đầu tư của Trường

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, NCS

Căn cứ Thông báo số 1478/TB-ĐHKTQD ngày 16/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD về việc hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế năm 2022;

Căn cứ vào kết luận Hội đồng thẩm định chất lượng tạp chí quốc tế uy tín năm 2023 ngày 17/3/2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế đăng bài quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐHKTQD trong những năm vừa qua;

Để nâng cao chất lượng các công bố quốc tế của cán bộ, giảng viên, Nhà trường thông báo danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín và không được nhận hỗ trợ hoặc đầu tư của Trường như sau:

Nội dung Thông báo xem 571-TB-DHKTQD-22_3_2023-Tap chi uy tin 2023

Trân trọng thông báo!