(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thảo luận Bàn tròn: Phát triển môn học Kinh doanh có trách nhiệm trong các Trường Đại học khối Kinh tế tại Việt Nam

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Vào chiều ngày 01/02/2021, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Dự án phát triển môn học Kinh doanh có trách nhiệm trong các trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về nhu cầu, định hướng xây dựng môn học và phương án tích hợp vào chương trình đào tạo.

Đến dự buổi tọa đàm có ông Sean O’Connell và bà Phùng Thị Thu Hà, cán bộ Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam, bà Lương Hương Song Thủy, cán bộ dự án Thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đại diện giảng viên một số trường đại học khối kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội, bao gồm Học viện Tài chính Kế toán, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Viện Đại học mở Hà Nội, và các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mở đầu buổi tọa đàm, ông Sean O’Connell đã giới thiệu tổng quan về xu hướng thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trên thế giới, cụ thể là một số quốc gia trong khu vực Châu Á đã xây dựng chương trình hành động quốc gia để thúc đẩy kinh doanh có trách nhiêm. Tiếp đó, bà Phùng Thị Thu Hà đã giới thiệu tổng quan về các hoạt động thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm của UNDP tại Việt Nam, bao gồm (i) hoàn thiện môi trường kháp lý để tạo thuận lợi cho đóng góp của khu vực doanh nghiệp đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, và (ii) hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng mạng lưới đối tác thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm trên thực tiễn. Dự án hợp tác của UNDP với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nằm trong nhóm hoạt động thứ hai này.

Thay mặt cho nhóm dự án tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS. Lê Quang Cảnh và GS.TS. Nguyễn Văn Thắng đã trình bày về nhu cầu, định hướng xây dựng môn học và phương án tích hợp vào chương trình đào tạo. Theo đó, cần làm rõ khái niệm kinh doanh có trách nhiệm trong mối tương quan với các môn học hiện có khác, như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức hay văn hóa kinh doanh, luật; và khả năng phát triển một học độc lập hay tích hợp vào các môn học hiện có ở bậc đào tạo đại học hay sau đại học. Tiếp đó, các đại biểu là giáo viên đến từ các trường đại học đã cùng trao đổi và góp ý để có thể phát triển môn học kinh doanh có trách nhiệm trong các trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Văn Thắng trình bày tại tọa đàm

Buổi tọa đàm này là hoạt động mở đầu trong dự án hợp tác với UNDP Việt Nam, do Viện Phát triển Bền vững và Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế chủ trì. Các hoạt động tiếp theo của dự án bao gồm phát triển bài giảng và học liệu, tổ chức giảng thử, đào tạo giảng viên và đề xuất tích hợp môn học vào các chương trình có liên quan tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.