Hội thảo thường niên nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh lần thứ nhất – YES 2020
Ngày 23/10/2020, Ban chuyên môn Chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD) và Viện Phát triển bền vững - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo thường niên của nghiên cứu sinh E-PHD....
Xem thêm