(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (theo Thông tư 18/2021)

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (xây dựng theo Thông tư 18/2021). Bản Quy chế chi tiết tại file đính kèm.