(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 51 năm 2022 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2022
(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 12/12/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 1). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, K.QTKD, K.Marketing, K.Luật
và sinh viên Khối 1.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Triển khai kế hoạch nhập liệu và sử dụng hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Công (P.TH); Thủy, Nghị, Tùng (TT.UDCNTT) và đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách dữ liệu của các đơn vị: P.QLĐT, P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.KT&ĐBCLGD, P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.HTQT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu công tác cập nhật dữ liệu thông tin sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Dũng (P.CTCT&QLSV); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.TCKT, TT.UDCNTT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu hỗ trợ Covid-19 cho sinh viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Dũng, (P.CTCT&QLSV); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TCKT, TT.DVHTĐT, Trạm Y tế.

Hiệu trưởng Phạm Hông Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp ban chuyên môn và bốc cặp thi đấu Giải Tennis, Cầu lông, Bóng bàn truyền thống năm 2022. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ CĐT, Ban thể thao Công đoàn trường và các vận động viên tham gia thi đấu Giải Tennis, Cầu lông, Bóng bàn năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT& Ban thể thao chuẩn bị tài liệu

18h00

Đêm công diễn Trao giải Liên hoan văn nghệ sinh viên khóa 64. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, Đoàn TN, Hội sinh viên, lãnh đạo các Khoa /Viện, CBVC, GV và sinh viên quan tâm.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 13/12/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 2). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.ĐTTT, CLC&POHE, K.KTH và sinh viên Khối 2.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội đồng Lý luận Trung ương kiểm tra tiến độ đề tài KX04.16/21-25 và KX04.19/21-25. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Hưng (P.QLKH) và Ban chủ nhiệm đề tài KX04.16/21-25 và KX04.19/21-25.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BCN đề tài chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng của P.QLKH, TT.ĐTLT về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng P.QLKH, TT.ĐTLT và Tổ công tác của Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng đánh giá, nhận xét Trưởng đơn vị. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên và Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Hương (P.CTCT&QLSV); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TCKT, P.TH, P.QTTB, P.TTPC, P.KT&ĐBCLGD,  P.QLKH, P.TT, TT.UDCNTT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, ĐTN, HSV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Trạm Y tế báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch giám sát vệ sinh diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TYT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về việc cập nhật Báo cáo Tự đánh giá theo kết quả thẩm định của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa, Chung, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và các thầy cô là thành viên Ban thư ký các Hội đồng tự đánh giá chất lượng các CTĐT: Bảo hiểm, Thống kê Kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp, Luật, và Ngôn ngữ Anh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TTPC), Dũng (P.TH); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Thắng, Tuấn Anh, Nhung (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hông Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 14/12/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 3). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.ĐTTT, CLC&POHE, K.Đầu Tư và sinh viên Khối 3.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học từ xa. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2022 của Hiệu trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30 Tọa đàm “chuyển đổi số trong hoạt động thư viện “. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng cán bộ nghiệp vụ 45 trường thành viên  Dự án Thư viện điện tử dùng chung và toàn thể CBVC TT.TTTV. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 BQL DA Thư viện điện tử dùng chung chuẩn bị tài liệu

 

09h30

Họp Hội đồng xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 12/2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác nghiệm thu dự án SAHEP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Huyền (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Ban Giám hiệu nghe đơn vị thiết kế báo cáo phương án thiết kế Hồ cảnh quan. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QTTB, P.TCKT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo Trường về chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hệ ĐHCQ. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT – Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Tài chính Kế toán báo cáo Ban Giám hiệu về việc thanh toán và quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2022 trở về trước. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đc: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT) và các cán bộ phụ trách có liên quan.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, P.TCKT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp và làm việc với Đại học Á Châu, Đài Loan. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Quế, Bảo (V.NHTC); Yên (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác Tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 15/12/2022 

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 4). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.ĐTTT, CLC&POHE, V.KT-KT, K.Bảo hiểm, K.TKT và sinh viên Khối 4.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về việc bàn giao nhà đất khu dân cư cho thành phố. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đc: Trung (P.QTTB) và các cán bộ phụ trách có liên quan.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I, triển khai kế hoạch công tác học Kỳ II và Tổng kết trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Ngọc (Ban TTND); BCH Công đoàn trường; BCH Công đoàn Bộ phận; Trưởng, Phó các Ban công tác; UBKT Công đoàn trường và Chủ tịch các Câu lạc bộ.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2022. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các thành viên Hội đồng tư vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Tập huấn công tác soạn thảo văn bản và văn thư lưu trữ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng Lãnh đạo các đơn vị trong trường, viên chức khối hành chính và các đồng chí quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 16/12/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 5). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.NH-TC, K.KT&QLNNL, V.QTKD và sinh viên Khối 5.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Ban chuyên môn Chương trình Phân tích kinh doanh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chuyên môn theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp đại học VLVH (đợt 5 năm 2022). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 572/QĐ-ĐHKTQD (ngày 13/12/2021) và Quyết định số 227/QĐ-ĐHKTQD (ngày 27/4/2022) của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ khóa 64 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát phần mềm tổng thể về thanh toán tiền giảng và học phí sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, TT.UDCNTT, V.ĐTTT, CLC&POHE và đại diện Công ty PSC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
18h00 Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Ban thường vụ Đoàn TN, Hội SV, Sinh viên theo thành phần triệu tập. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 VP.Đ-ĐT, Ban thể thao chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 17/12/2022

07h30

Ngày hội kết nối doanh nghiệp cho sinh viên Khoa Toán kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, Khoa Toán KT, ĐTN, HSV, Sinh viên Khoa Toán KT, sinh viên các ngành: Fintech, Bảo hiểm, BA và các Thầy, Cô quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2 và sảnh nối nhà A1,A2

K.TKT chuẩn bị tài liệu

08h00 Khai mạc giải Tennis, Cầu lông, Bóng bàn viên chức và người lao động năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại diện công đoàn đơn vị, cán bộ, giảng viên, vận động viên và các đồng chí quan tâm. Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng Sân Tennis Trường ĐHKTQD
08h30 Đoàn Thanh niên tổ chức Lễ dâng hương và báo công tại Khu di tích K9 – Đá Chông, Ba Vì. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QLĐT, BCH Đoàn trường, BCH LCĐ, cùng toàn thể cán bộ đoàn khóa 64 Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Khu di tích K9 – Đá Chông, Ba Vì ĐTN chuẩn bị tài liệu
13h30 Tập huấn cán bộ Đoàn tại Khu di tich K9 – Đá Chông, Ba Vì. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QLĐT, BCH Đoàn trường, BCH LCĐ, cùng toàn thể cán bộ đoàn khóa 64. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Khu di tích K9 – Đá Chông, Ba Vì ĐTN chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 18/12/2022

08h00

Chung kết Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, K.Luật, P.TH, P.TT, P.QTTB, ĐTN, Tạp chí Công thương, cùng các đội thi và đại diện thầy cô, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Luật Hà Nội.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

TC.Công thương chuẩn bị tài liệu

11h00 Trao giải và tổng kết giải Tennis Cầu lông, Bóng bàn viên chức và người lao động năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại diện công đoàn đơn vị, cán bộ, giảng viên và vận động viên tham dự. Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng Sân Tennis Trường ĐHKTQD VP.Đ-ĐT, Ban thể thao chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h30 thứ Hai ngày 12/12/2022Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản lưu trữ. Thành phần: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Trung, Tâm, Dũng (P.TH); Đ/c Thành, Quang (V.ĐTSĐH); Trung, Tần (P.QTTB);  Nghị, Hoàng, Chung, Hiền (TT.UDCNTT), Công ty FSI. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TT Ứng dụng CNTT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Hai ngày 12/12/2022Tiếp và làm việc với Cố vấn cấp cao trường ĐH Saxion Hà Lan, Ms. Jasja Bos. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các đ/c: Long (P.HTQT); Hà , Vũ Anh, Châu (V.ĐTTT,CLC&POHE). Chủ trì: TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

15h30 thứ Tư, ngày 14/12/2022: Hội nghị tổng kết năm 2021-2022 và triển khai phương hướng hoạt động của Cụm thi đua số 2 Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Thành phần: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đại diện Hội Sinh viên thành phố,  Đoàn thanh niên, Ban thư ký Hội Sinh viên. Chủ trì: Đ/c Nhân (HSV). Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Hội Sinh viên báo cáo.

– 08h30-16h30 thứ Năm ngày 15/12/2022Tập huấn sử dụng hệ thống trang thiết bị tại Nhà văn hóa. Thành phần: TS. Nguyễn Đình Trung – Trưởng phòng QTTB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT và các viên chức P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT. Chủ trì: TS. Nguyễn Đình Trung – Trưởng phòng QTTB. Địa điểm: Phòng B101 Nhà A2 và Nhà văn hóa. P.QTTB chuẩn bị tài liệu.

– 08h30-16h30 thứ Sáu ngày 16/12/2022Tập huấn sử dụng hệ thống trang thiết bị tại Nhà văn hóa. Thành phần: TS. Nguyễn Đình Trung – Trưởng phòng QTTB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT và các viên chức P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT. Chủ trì: TS. Nguyễn Đình Trung – Trưởng phòng QTTB. Địa điểm: Phòng B101 Nhà A2 và Nhà văn hóa. P.QTTB chuẩn bị tài liệu.

– 13h00 thứ Bảy ngày 17/12/2022Tổng duyệt Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022. Thành phần: Đại diện các đơn vị: P.CTCT&QLSV, K.Luật, P.TH, P.TT, P.QTTB, PSA, ĐTN, Tạp chí Công Thương, cùng các đội thi và đại diện thầy cô, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Luật Hà Nội. Chủ trì: Th.S Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT&QLSV. Địa điểm: Hội trường A2. Tạp chí Công thương chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Ba ngày 13/12/2022: NCS. Vũ Thị Thu Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng thương mại Việt Nam của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng quốc tế”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h30, thứ Tư ngày 14/12/2022: NCS. Nguyễn Quỳnh Hoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của các khía cạnh lòng tin đến hành vi chia sẻ tri thức của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Sáu ngày 16/12/2022: NCS. Nguyễn Thị Hải Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h00, thứ Bảy ngày 17/12/2022: NCS. Trần Thị Thu Huyền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu tác động của trải nghiệm du lịch đáng nhớ tới ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa trong du lịch cộng đồng ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00, Chủ nhật ngày 18/12/2022: NCS. Ngô Thị Thu Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sinh lợi của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: