(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 43 năm 2021 (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2021
(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 18/10/2021

08h30

Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V. ĐTSĐH), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2021 và các ứng viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Thương thảo Hợp đồng kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Khóa 63. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Đô (P.QTTB); Chi, Q.Mai (P.TCKT); Đức (P.QLĐT) và đại diện Khoa Ngoại ngữ kinh tế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác triển khai rà soát tài liệu lưu trữ liên quan đến hoạt động đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp về bàn giao hồ sơ, tài liệu cho các bên liên quan. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Dũng (P.TH); Vinh, Trung, Huyền, Hường (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC, TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Lãnh đạo trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Luật về công tác cán bộ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Luật.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng nhận xét viên chức quản lý hết nhiệm kỳ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c Đảng ủy viên, Trưởng các đơn vị trong toàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị liên tịch Tập thể lãnh đạo Trường và Đảng ủy về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.ĐĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Tọa đàm lấy ý kiến Giảng viên về Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Hòa (V.ĐTSĐH) và các Giảng viên tham gia giảng dạy.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 19/10/2021

08h00

Khoa Đại học tại chức báo cáo Ban Giám hiệu một số vấn đề về xét công nhận tốt nghiệp hệ VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang (K.ĐHTC); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nam (K.Luật); Ánh (V.KT-KT); Hiếu (K.QTKD); Hà (K.KHQL); Quế (V.NH-TC) và Thư ký tổng hợp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Tập huấn về xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra đảm bảo độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của sinh viên.
OFFLINE/ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT) và toàn thể các Thầy Cô Trưởng, Phó các Bộ môn và giảng viên không có giờ lên lớp; Toàn thể CBVC  P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các các thành viên tổ công tác theo QĐ số 368/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/9/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Xúc tiến bán” do TS. Nguyễn Đình Toàn chủ biên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1737/QĐ-ĐH KTQD ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng và Nhóm biên soạn giáo trình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

P1306, Tầng 13, Nhà A1

P.QLKH, Chủ biên chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác lựa chọn phương án xây dựng cơ sở 2 của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT, Các nhóm chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị tổng kết Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội”. (Điểm cầu tại Trường ĐHKTQD).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH); Lan (TT.KNSTXH); Đại diện Bộ KHCN; Các chủ nhiệm, thư kí đề tài KX01 giai đoạn 2016-2020 và các đại biểu theo giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, Thư kí VPCT KX01/16-20 chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Tập thể lãnh đạo trường về dự kiến các hoạt động nhân 65 năm thành lập Trường. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động Viện Ngân hàng – Tài chính về công tác cán bộ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy, Tú (P.TCCB); Quế (V.NHTC) và toàn thể CBVC của Viện NH-TC.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 20/10/2021

08h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh, công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên khóa 63. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Trần Hà, Cường (P.QLĐT);  Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Mai (P.TC-KT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/2021). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Nữ công Công đoàn trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Nữ viên chức, người lao động đang công tác tại Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Ban nữ công chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 6 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập hệ Đào tạo từ xa năm 2021 theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 2 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa năm 2021 theo Quyết định số 379/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 2 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa năm 2021 Quyết định số 378/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Mô hình trường 3 cấp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 21/10/2021

08h00

Hội thảo “Tìm hiểu về kinh doanh có trách nhiệm đối với các sinh viên khối trường kinh tế”. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Khoa/ Viện, Ban Chấp hành Đoàn TN, Đại diện VCCI và đại diện các doanh nghiệp khách mời.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổ công tác báo cáo hoàn thiện dự thảo Quy chế khảo sát các bên liên quan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động Khoa Đại học tại chức về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Quang (K.ĐHTC) và toàn thể CBVC  Khoa ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (4th CIEMB 2021)”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Hội, Dũng (TC.KT&PT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Ngọc (Đoàn TN); Trọng (K.DLKS); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác Xây dựng dữ liệu phục vụ kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động Viện Kế toán – Kiểm toán về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy, Tú (P.TCCB); Ánh (V.KT-KT) và toàn thể CBVC Viện KT-KT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Tiếp và làm việc với Lãnh đạo Shinhan Bank về định hướng hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, hướng nghiệp, giáo dục – việc làm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Tùng (P.HTQT); Ngọc (Đoàn TN); Lan (TT.KN&STXH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH, P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên hệ chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 22/10/2021

08h00

Hội thảo “Tìm hiểu về kinh doanh có trách nhiệm đối với các sinh viên khối trường kinh tế”. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Khoa/ Viện, Ban Chấp hành Đoàn TN, Đại diện VCCI và đại diện các doanh nghiệp khách mời.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong Thế giới thay đổi”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Nam (K.Luật); Đức (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.HTQT và các thầy, cô có Giấy mời và quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 23/10/2021

   

Chủ Nhật 24/10/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 7 năm 2021 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo 

– 08h00 thứ Hai, ngày 11/10/2021 đến 17h00 thứ Sáu, ngày 22/10/2021: Triển khai công tác xây dựng kế hoạch học tập và thời khóa biểu toàn Trường theo Kế hoạch số 1439/KH-ĐHKTQD ngày 22/9/2021 của Hiệu trưởng và Công văn số 1579/ĐHKTQD-QLĐT ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

– 08h00 thứ bảy, ngày 23/10/2021 đến Chủ Nhật, ngày 31/10/2021Tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 63 chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo Thông báo số 1601/TB-ĐHKTQD ngày 12/10/2021 của Hiệu trưởngThành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các đơn vị, cá nhân theo phân công tại Thông báo số 1601/TB-ĐHKTQD ngày 12/10/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 09h00 thứ Hai ngày 18/10/2021: NCS. Lê Thị Tuyết Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

– 16h30 thứ Hai ngày 18/10/2021: NCS. Đoàn Ngọc Phương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu sự thỏa mãn của người dân trong bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD bất động sản), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

– 09h00 thứ Bảy ngày 23/10/2021: NCS. Phạm Quốc Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp ngành bưu chính – viễn thông Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), mã số: 9310104. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

                                    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Lich cong tac tuan-43-2021