(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 42 năm 2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2021
(Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 11/10/2021

09h00

Tập huấn và hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng và Lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành, Lãnh đạo Bộ môn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch đấu thầu của dự án Thư viện điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h30

Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong Thế giới thay đổi”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan, Mai (TT.KN&STXH); Vân, Hoàn (P.QLKH); Thuỷ (TT.UDCNTT); Hà (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu

16h00

Rà soát Quy chế khảo sát các bên liên quan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30 Họp hoàn thiện Đề án vị trí việc làm. Tập thể lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiên (K.KT&QLNNL) và các thành viên Tổ thư ký Đề án. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 12/10/2021

08h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h30

Báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Giang, Long (P.HTQT); Lãnh đạo các đơn vị: V.KTKT, K.DL&KS, V.QTKD, K.Toán kinh tế, K.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác về Quy định quản lý Tài sản công. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-MBA) năm 2021 (đợt 1). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp thường trực Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên ĐHCQ có chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị triển khai công tác sinh viên và pháp chế năm học 2021-2022.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TT-PC); Thành, Vân (P.QLKH); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, đào tạo trong Trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV, P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo và xin ý kiến Ban Giám hiệu về công tác kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 63. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Thùy (K.NNKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện IIG Việt Nam.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả tổ chức học GDQP&AN cho sinh viên khóa 63 (đợt 2). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Dũng, Cường, Quách Cường, Hiền (TT.UDCNTT); Chi, Mai (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp xét tuyển hệ đào tạo Từ xa đợt 7 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh năm 2021 theo Quyết định số 374/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về Xếp hạng đại học theo chỉ số University Impact. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ Chủ tịch Hội đồng trường, Thành viên Hội đồng trường là viên chức quản lý, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Giang, Long (P.HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc, Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 13/10/2021

08h00

Xử lý nhập liệu dữ liệu tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Đô, Huy (P.QTTB); Chi, Hà, Mai, Xuân (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo, thi sát hạch chứng chỉ Kỹ năng tin học NEU – Chuẩn IC3 theo hình thức trực tuyến. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 420/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

V.CNTT và KTS chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo Ban Giám hiệu Quy định về Truyền thông và Quản lý Thương hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P. TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị triển khai công tác sinh viên và pháp chế năm học 2021-2022.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TT-PC); Thành, Vân (P.QLKH); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, đào tạo trong Trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV, P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h15 Làm việc với Công an Phòng cháy chữa cháy quận Hai Bà Trưng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Tùng (PSA) và các thành viên Ban chỉ đạo PCCC theo quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB, TT.DVHTDĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Báo cáo Ban Giám hiệu Quy định hoạt động Y tế trong nhà trường. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

16h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức Hội thảo khoa học và Ra mắt Mạng lưới tri thức trẻ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN) và các đ/c trong BTV Đoàn trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 14/10/2021

08h00

Ban Giám hiệu kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị đón sinh viên nhập trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tân, Huy (P.QTTB); Tuấn, Hòa, Lâm (TT.DVHTĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân trước giảng đường D

P.QTTB, TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Triển khai viết báo cáo tự đánh giá CSĐT và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Tập thể Lãnh đạo trường về dự kiến các hoạt động nhân 65 năm thành lập Trường. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét kết quả tuyển sinh Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, Đợt 1 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Bảo, Thơm (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

13h30 Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hiếu (K.QTKD); Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hà (P.CTCT&QLSV); Thúy, Tuyên (P.TCCB); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00 Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, công tác y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá quận Hai Bà Trưng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QTTB,

TYT, TT.DVHTDĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế và chính sách”.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cùng toàn thể Cán bộ, giảng viên K.KHQL; Tác giả có bài viết; Đại biểu có giấy mời và các nhà khoa học có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác lựa chọn phương án xây dựng cơ sở 2 của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các nhóm chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về các nội dung hoàn thiện quy chế đánh giá thi hết học phần. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 15/10/2021

08h00

Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019, 2020, 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các đồng chí là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2019, 2020, 2021.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp xét tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp xét tuyển sinh đại học hình thức VLVH, đợt 3 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHKTQD, ngày 9/01/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho chương trình đào tạo đại học, hình thức VLVH – đợt 3 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTQD, ngày 9/01/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022.
ONLINE/OFFLINE
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Các viên chức được giao xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách của các đơn vị và thành viên Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 16/10/2021

Chủ Nhật 17/10/2021

Thông báo 

 – 08h00 thứ Hai, ngày 11/10/2021 đến 17h00 Thứ Sáu, ngày 22/10/2021: Triển khai công tác xây dựng kế hoạch học tập và thời khóa biểu toàn Trường theo Kế hoạch số 1439/KH-ĐHKTQD ngày 22/9/2021 của Hiệu trưởng và Công văn số 1579/ĐHKTQD-QLĐT ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu, cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng kế hoạch học tập, thời khóa biểu toàn Trường theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng. Địa điểm: ONLINE. TCT chuẩn bị tài liệu.

– 07h00 thứ Tư, ngày 13/10/2021: Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Việt cho Lưu học sinh Khóa 63 và Cao học khóa 29. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân, Quỳnh Anh (P.HTQT); Linh, Thúy (K.NNKT); Quang (V.ĐTSĐH). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Tầng 6 Nhà A2. P.HTQT, K.NNKT chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Sáu, ngày 15/10/2021: Tổ chức Tuần định hướng cho Lưu học sinh Khóa 63 và Cao học khóa 29. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT); Huê (Trạm Y tế); Quang (V.ĐTSĐH); Cường (P.QLĐT); Nhẫm (P.TCKT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: ONLINE. P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

– 09h00, thứ Bảy ngày 16/10/2021NCS. Bùi Nhật Quỳnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố tác động đến hành vi du lịch có trách nhiệm của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

– 17h00, thứ Bảy ngày 16/10/2021: NCS. Phạm Thị Hường bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố tạo động lực lao động tại các công ty đa và xuyên quốc gia tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD quốc tế), mã số: 9340101. Hình thức bảo vệ trực tuyến qua phần mềm Ms Teams. Phương thức truy cập và nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo>Tiến sĩ.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   

                                    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ

Lich cong tac tuan-42-2021 Ban cap nhat bo sung lan 1