(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 41 năm 2022 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2022
(Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 03/10/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 1). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.BH, K.Marketing, K.Luật, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 1.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế, nhóm thư ký hành chính, ứng viên Phó giáo sư.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ thông tin pháp lý. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Thanh, Hậu, Giang, Huy (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Bảo, Phượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.TT,CLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Mạnh, Thu Ba, Sơn (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

10h00

Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu kết quả công tác tuyển sinh và tổ chức khai giảng khóa 2 – Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh với Đại học Waikato, New Zealand. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Lợi, Hải Hà; NgọcA và các Đ/c trong ban điều hành (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Ban phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hiếu (V.ĐTQT); Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Bảo, Tuyên (P.TCCB); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát Lễ công bố các chương trình đào tạo đạt chuẩn ACBSP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.QLĐT, P.TH, P.TT, P.QLKH, P.QTTB, P.TCKT, P.KT&ĐBCLGD; TT.UDCNTT, ĐTN, PSA và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có chuyên ngành đạt kiểm định ACBSP, V.ĐTTT, CLC & POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h45

Thương thảo hợp đồng Mua bản quyền Phần mềm Office 365 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Đ.Hà, Q.Mai (P.TCKT); Mạnh, Hiền (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 04/10/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 2). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.BĐS&KTTN, K.ĐT, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 2.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai giảng Khóa 2 Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh với Đại học Waikato, New Zealand. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Lợi, Hải Hà; NgọcA và các Đ/c trong ban điều hành (V.TM&KTQT); Các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác triển khai Đề án xây dựng cơ sở thực hành đào tạo ngành du lịch và khách sạn tại Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Tổ công tác theo Quyết định 159/QĐ-ĐHKTQD ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị Đào tạo giữa các trường Đại học khối kinh tế và ký kết thỏa thuận công nhận tín chỉ và trao đổi sinh viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang, Hoàng Hà, Hoàng (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT) và các thành viên  Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Hương, Hiệp (V.QTKD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp nhóm soạn thảo Phần 3 Đề án Tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Tuấn, Lâm (TT.DVHTĐT); Chi, Hà (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thúy (P.TCCB); Trường (K.Luật); Thuận (V.KTKT).

Chủ tịch Công đoàn trường
Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các thành viên chuẩn bị tài liệu theo phân công

10h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường và Ban nữ công Công đoàn trường về Chương trình nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1932 – 20/10/2022). Đ/c Quỳnh Anh (Phó chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban nữ công, Công đoàn trường.

Phó chủ tịch Công đoàn Hồ Quỳnh Anh

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, BNC chuẩn bị nội dung

10h30

Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2020 (chưa nghiệm thu). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các  Trưởng nhóm CBQT năm 2020 (chưa nghiệm thu).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng cho sinh viên khóa 64. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.TH, P.QTTB, ĐTN.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết giai đoạn 1 – Lập kế hoạch triển khai giai đoạn 2 Dự án Thư viện điện tử dung chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường) và các thành viên Thường trực Ban quản lý Dự án SAHEP.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu

16h30

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và viên chức, người lao động năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Ban Thường vụ Công đoàn trường, cùng các đ/c: Ngọc (Ban TTND); Dũng, Q.Anh (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TTPC); Hà (P.CTCT&QLSV); Triệu (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

CĐT, P.TH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 05/10/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 3). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.DL&KS, V.ĐTTT,CLC&POHE, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 3.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai mạc lớp Quản trị dữ liệu số thuộc dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (P.QLKH); Sen, Kiên (TT.TTTV); Viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện và các học viên lớp học là viên chức của 45 Trường thành viên thuộc Dự án Sahep.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về các chương trình đào tạo tiến sĩ của ĐHKTQD và chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo V.ĐTSĐH và các Khoa/Viện tham gia đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng quốc tế”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Huê (Trạm Y tế); Tùng PSA và các thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 2098/QĐ-ĐHKTQ ngày 27/9/2022 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.TM &KTQT chuẩn bị tài liệu

13h30

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Chương trình đào tạo hệ Từ xa và Vừa làm vừa học. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Vinh, Trung (TT.ĐTTX); Quang, Việt Anh (K.ĐHTC); Trường (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC, TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp rà soát các chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài tại Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thành, Nhung (V.ĐTSĐH); Hiếu (V.ĐTQT); Quế, Huy (V.NHTC); Hương, Hạnh (V.QTKD); Ánh, Hạnh (V.KTKT); Thế, Thắm (K.TKT); Tùng, Thoa (K.QTKD); Công, Thơm (K.KTH); Lợi, Ngọc (V.TM&KTQT); Thông, Long (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về công tác biên soạn giáo trình học liệu. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị tổ chức bế mạc giải bóng đá NEU League mùa giải năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Cường, Hiền, Tình, Hùng (BM.GDTC); Long (P.TT); Nhân (ĐTN); Đức (P.QLĐT); Mạnh (P.QTTB); Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Vân (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các ban chuẩn bị liệu theo phân công

16h30

Họp về ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc (KVA). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng, Giang (P.HTQT); Thành, Vân (P.QLKH); Nghĩa (P.TT) và toàn thể CBVC  TT.NCTVKT&KD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 06/10/2022 

08h30

Hội nghị Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, Người lao động năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng toàn thể Viên chức, người lao động trong trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

11h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh khóa 7 của Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐH KTQD và ĐH Dongseo (Hàn Quốc) để báo cáo kết quả thi tuyển đợt 3. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Bảo, Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Lê Dung, Đỗ Điệp (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp về triển khai Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Chủ đề: “Standardization – Connected platform in modern agricultural production (Tiêu chuẩn hóa – Nền tảng kết nối trong sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Tùng, Giang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thủy  (TT.UDCNTT) và toàn thể CBVC TT.NCTVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

13h30 Hội thảo khoa học Quốc tế “Chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng quốc tế”. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Hội đồng KH & ĐT, Đoàn TN, Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 2098/QĐ-ĐHKTQ ngày 27/9/2022 của Hiệu trưởng, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời và toàn thể cán bộ giảng viên V.TM & KTQT. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án Cải tạo hồ cảnh quan Nhà Trung tâm đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 492/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/7/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30 Họp xét chọn Thủ khoa Xuất sắc giới thiệu Thành Đoàn Hà Nội khen thưởng năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường); Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Đức (P.QLĐT); Hoàn (HSV). Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P. CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp về quy trình xây dựng học liệu số, khóa học trực tuyến thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (nhóm ngành Kinh tế). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB) và các thành viên nhóm nghiên cứu theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 07/10/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 5). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.KTH, V.NHTC, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 5.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00 Hội nghị Tổng kết giai đoạn 1 – Lập kế hoạch triển khai giai đoạn 2 Dự án Thư viện điện tử dung chung. Ban Giám hiệu; Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường); Ban quản lý Dự án SAHEP; Đại diện các Trường, Học viện là thành viên dự án và các đại biểu có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo: Bảo hiểm; Thống kê kinh tế và Ngôn ngữ Anh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ), cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá theo quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban công tác Quý Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng các Bộ môn, Ban, Văn phòng thuộc các đơn vị và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Khoa Kinh tế học báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Kinh tế học. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (Đoàn TN); Công, Thế Anh, Đức, Khánh Hưng, Quỳnh Hoa, Nga, Thơm, Linh (K.KTH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.KTH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 08/10/2022

   

Chủ Nhật 09/10/2022

   

Thông báo   

– Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 20/12/2022: Triển khai lớp “Tập huấn khai thác sử dụng thư viện”. Hình thức tham gia: Online tại: https://neulib.neu.edu.vn/event/huong-dan-sdtvĐối tượng tập huấn: giảng viên và người học của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep. Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 20/12/2022. Đơn vị chủ trì tập huấn: Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– 08h00 thứ Hai ngày 03/10/2022Tiếp nhận kết quả rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh từ các khoa/viện theo Kế hoạch số 1049/KH-ĐHKTQD ngày 10/6/2022 và Công văn hướng dẫn thực hiện số 1052/ĐHKTQD-QLĐT ngày 13/6/2022 của Hiệu trưởng. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng (P.QLĐT). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Phòng 211 tầng 2 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Ba ngày 04/10/2022: Tổ chức bài giảng: “Business is not all about number: A case study of Vietnam Airlines, Bamboo Airways and Elvis Presley!” của PGS Chris Baumann, Đại học Macquarie (Australia). Thành phần: TS Lương Thu Hà (Phó Viện trưởng); Bích Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE) và sinh viên AEP quan tâm. Chủ trì: TS. Lương Thu Hà – Phó Viện trưởng. Địa điểm: Phòng B101 Nhà A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 04/10/2022: Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì:TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 04/10/2022: Họp tổ kiểm duyệt hồ sơ nhập học trực tuyến của sinh viên khóa 64 (tổng kết). Thành phần: TS. Lê Anh Đức (Phó Trưởng phòng), cùng các đ/c: Huy Giang, Hoàng Hà (P.QLĐT) và các thành viên Tổ kiểm duyệt hồ sơ được phân công. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1.TT HĐTS chuẩn bị tài liệu.

– 06h30 thứ Tư ngày 05/10/2022Thi CTTT & CLC năm 2022 (Phần thi Viết luận). Thành phần: Trưởng Ban coi thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 12h30 thứ Tư ngày 05/10/2022Thi CTTT & CLC năm 2022 (Phần thi Tiếng Anh). Thành phần: Trưởng Ban coi thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng Trưởng ban coi thi Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Tư ngày 05/10/2022: Thi CTTT & CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Năm ngày 06/10/2022Thi CTTT& CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng Trưởng ban chấm thi phỏng vấn Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Năm ngày 06/10/2022Chấm thi CTTT & CLC năm 2022 (Chấm thi Tiếng Anh). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi Tiếng Anh và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi Tiếng Anh. Địa điểm: Phòng 607 Nhà A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Năm ngày 06/10/2022: Thi CTTT & CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chỉ trì: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Năm ngày 06/10/2022: Chấm thi CTTT & CLC năm 2022 (Chấm thi Tiếng Anh). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi Tiếng Anh và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban chấm thi Tiếng Anh. Địa điểm: Phòng 607 Nhà A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h30 thứ Năm ngày 06/10/2022Đại hội Chi bộ Viện Ngân hàng Tài chính. Thành phần: Đ/c Hoàng Xuân Quế (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ V.NHTC và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Hoàng Xuân Quế. Địa điểm: Phòng 922 tầng 9 Nhà A1. Chi bộ V.NHTC chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Sáu ngày 07/10/2022: Thi CTTT& CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Sáu ngày 07/10/2022Chấm thi CTTT & CLC năm 2022 (Chấm thi Viết luận). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi viết luận và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi viết luận. Địa điểm: Tầng 16 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Sáu ngày 07/10/2022Thi CTTT& CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 06h30 thứ Bảy ngày 08/10/2022Kiện toàn ban chấp hành CLB sinh viên Từ xa và Hoạt động phát triển sự nghiệp và hợp tác kinh doanh tại địa phương. Thành phần: PGS.TS Đàm Quang Vinh – Giám đốc TT.ĐTTX, cùng các đ/c GVCN của chương trình, khách mời và toàn thể học viên Từ xa đã đăng ký tham gia. Chủ trì: PGS.TS Đàm Quang Vinh – Giám đốc TT.ĐTTX. Địa điểm: Tỉnh Yên Bái. TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Bảy ngày 08/10/2022Thi CTTT& CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Bảy ngày 08/10/2022: Thi CTTT& CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

– 08h00 Chủ Nhật ngày 09/10/2022Thi CTTT& CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 Chủ Nhật ngày 09/10/2022Thi CTTT& CLC năm 2022 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 15h00, thứ Tư ngày 05/10/2022: NCS. Lê Va Xi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tới sự hài lòng của cư dân: Nghiên cứu tại Hà Nội và Hải Phòng”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P502 Nhà A2.

– 16h00 thứ Tư ngày 05/10/2022: NCS. Đỗ Thanh Long bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Exposure to internet content and formation of green consumption behavioural intention among generation Yers in Vietnam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 14h00, thứ Sáu ngày 07/10/2022: NCS. Ngô Thị Thanh Tú bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của đầu tư tư nhân tới việc làm có năng suất tại các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
      Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ