(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 41 năm 2021 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2021
(Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 04/10/2021

08h30

Họp tập thể lãnh đạo Trường về công tác nhân sự. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo Trường và đ/c Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng P.CTCT&QLSV, Phòng Truyền thông về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo P.CTCT&QLSV, Tập thể  lãnh đạo mở rộng Phòng Truyền thông.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Đoàn kiểm định ACBSP làm việc với Trường và V.ĐTTT, CLC&POHE. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức V.ĐTTT, CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT) và toàn thể viên chức V.ĐTTT, CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy chế khảo sát các bên liên quan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h00 Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế Kế toán và Tài chính BIFA khóa 8 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Ánh, Hùng Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE V.KTKT chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Thường trực hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00 –  16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Tiếp và làm việc với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA về kiểm định cơ sở đào tạo và kiểm định chương trình đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Giang, Trang (P.HTQT), Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Thành, Hưởng (V.ĐTSĐH); Hương, Hiệp (V.QTKD); Ánh (V.KTKT); Hiếu, Đông, Tùng, Nam (K.QTKD); Thế (K.TKT) và thành viên nhóm chuẩn bị kiểm định của: V.ĐTSĐH, V.QTKD, V.KTKT, K.QTKD, K.TKT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h30

Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn Hội đồng KH&ĐT Trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH & ĐT), cùng các thành viên có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TTUD CNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h30

Tổ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu toàn Trường báo cáo Ban Giám hiệu về quy trình xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu toàn Trường. (Phiên thứ 2). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp triển khai công tác thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Tuấn (TT DVHTĐT); Hải (V.CNTT&KTS); Huê (Trạm Y tế); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 05/10/2021

08h00

Họp về công tác bố trí chỗ ở cho Lưu học sinh mới nhập học K63 và CH29. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng, Long, Quân (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Tổ công tác soạn thảo Quy định về truyền thông và quản lý thương hiệu của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Kế toán – Kiểm toán để đánh giá viên chức quản lý hết nhiệm kỳ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Kế toán – Kiểm toán.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về Trường KHCN. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trưởng, Phó trưởng đơn vị; Trưởng, Phó trưởng các Bộ môn của Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số và các đ/c: Dũng (P.TH); Cương (K.KH&PT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.TKT, V.CNTT&KTS, Nhóm viết dự án WB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế về hoạt động y tế trong Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TYT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa ĐHTC để đánh giá viên chức quản lý hết nhiệm kỳ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Kiểm tra công tác học Giáo dục QP&AN của sinh viên khóa 63 (đợt 2). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Dũng, Cường, Quách Cường, Hiền (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Khoa Quản trị kinh doanh báo cáo Ban Giám hiệu kết quả tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế QTKD 2+2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 6, năm 2021 (Đợt 2). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDCNTT); Hiếu, Tuấn Anh, Ngọc, Thoa (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng trường và Tổ thư ký theo Quyết định số 388/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy chế thi hết học phần. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng văn bằng về đề xuất in bằng tiến sĩ cho Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 06/10/2021

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, Đợt 1 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Bảo, Thơm (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng xét kết quả tuyển sinh Chương trình Lincoln, khóa 4 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Bảo, Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

09h00

Đoàn kiểm định làm việc với Ban Giám hiệu trường và V.ĐTTT, CLC&POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức V.ĐTTT, CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp Ban chỉ đạo, Tổ công tác rà soát kết quả thực hiện kế hoạch công việc, thực hiện dự toán ngân sách trường giao năm 2021 và xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác theo Quyết định số 408/QĐ- ĐHKTQD ngày 21/9/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký theo Quyết định số 388/QD-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng chính sách và kế hoạch chiến lược về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy, Tú (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Huyền (K.Marketing); Nam (K.QTKD); Q.Mai (P.TCKT); Toại, Thắng, Tùng, Tuấn (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổ công tác Quy chế liêm chính trong học thuật báo cáo Ban Giám hiệu về công tác hoàn thiện quy chế. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên hệ chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 07/10/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế xét cấp học bổng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu công tác triển khai lắp đặt hệ thống nước tinh khiết giảng đường và Nhà Trung tâm đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, Đơn vị tư vấn giám sát, Tổ giám sát của Trường và Nhà thầu thi công .

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp triển khai kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Tùng, Long, Giang (P.HTQT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Huyền (K.Marketing) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.QTKD, V.KTKT, K.TKT, K.QTKD.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30 Họp tổ công tác xây dựng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo thông tư 23/2021/TT-BGDĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong tổ công tác theo quyết định số 367/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
09h30 Báo cáo về công tác xử lý số liệu kiểm kê và chạy phần mềm quản lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xử lý số liệu kiểm kê. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P. QTTB chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp về công tác biên soạn giáo trình các năm 2020-2022.

ONLINE/OFFLINE

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng  (P.TH); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Tú (NXB); Trưởng Khoa/viện và các chủ biên giáo trình được phê duyệt biên soạn năm 2020-2021. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Tổ công tác xây dựng Mô hình trường 3 cấp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng ONLINE TCT chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp Ban chỉ đạo coi thi, Điểm trưởng, thư ký các điểm thi.

ONLINE/OFFLINE

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo coi thi, Điểm trưởng, thư ký các điểm thi Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G

Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp về Đề án vị trí việc làm.

ONLINE/OFFLINE

Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường và viên chức, người lao động quan tâm. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế thỉnh giảng, kiêm giảng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 08/10/2021

08h00 Họp Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
08h30 Hội nghị liên tịch Tập thể lãnh đạo Trường và Đảng ủy về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.ĐĐT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP. ĐĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB và VP.Đ ĐT chuẩn bị tài liệu
09h30 Thảo luận, thống nhất về những điểm chung trong Báo cáo Tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định được ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hùng, Liên (K.ĐT); Ngân, Ngọc (K.KT&QLNNL); Sơn, Q.Hoa (K.KH&PT); Trường, Hoàng (K.MT,BĐKT&ĐT); Tuấn, Tuyết (V.CNTT&KTS) và các viên chức P.KT&ĐBCLGD. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo việc bàn giao đất nhà ở khu B+C cho thành phố. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo P.QTTB, đại diện Tổ dân phố khu B, C. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 09/10/2021

08h30

Họp Hội đồng trường.

ONLINE/OFFLINE

Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

13h45 Tọa đàm với chuyên gia về các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo và viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn FIBAA.

ONLINE/OFFLINE

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT, V.ĐTSĐH, P.HTQT, P.TH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN; Thành viên Hội đồng tự đánh giá; Lãnh đạo các đơn vị; Trưởng/ Phó Khoa/Viện; Trưởng/ Phó Bộ môn; Giảng viên, cán bộ quản lý chương trình; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các Khoa/Viện trong trường và các giảng viên không có giờ lên lớp. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Chủ Nhật 10/10/2021

08h00

Thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021. (Phổ biến quy chế và thi môn Luận). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Giảng đường A2, B, D2

.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

12h30 Thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm2021. (Thi môn Kiến thức Kinh tế tổng hợp và Tiếng Anh). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Giảng đường A2, B, D2 ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thông báo 

– 10h00, thứ Hai ngày 04/10/2021 Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin & kinh tế số. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng); TS. Lê Việt Thủy (Giám đốc TT.UDCNTT), cùng các viên chức V.ĐTTT, CLC & POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 10h30, thứ Hai ngày 04/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn giảng viên giảng dạy chương trình TT,CLC&POHE, lãnh đạo các đơn vị có chương trình kiểm định. Lãnh đạo các chương trình kiểm định, đầu mối phụ trách kiểm định tại các Khoa/ Viện, cùng các đ/c: Dũng (P.TT-PC); Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH), Các giảng viên có giấy mời, viên chức V. ĐTTT,CLC&POHE. TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 11h30, thứ Hai ngày 04/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn giảng viên hợp đồng giảng dạy chương trình TT, CLC&POHE. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các viên chức V. ĐTTT,CLC&POHE và các giảng viên có giấy mời. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 13h00, thứ Hai ngày 04/10/2021Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn bộ phận tuyển sinh. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (P.QLĐT); TS Vũ Văn Ngọc (V.ĐTTT, CLC & POHE). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 15h00, thứ Hai ngày 04/10/2021Đoàn kiểm định tham quan online và nghe giới thiệu về Trường. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc và các đ/c: Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 07h00, thứ Ba ngày 05/10/2021: Tổ chức công tác đón lưu học sinh mới từ Trường Hữu nghi T78, 80 về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Tùng, Thanh, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng – P.HTQT Sơn Tây, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00, thứ Ba ngày 05/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn Trung tâm Thông tin Thư viện. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các đ/c: Sen, Phương (TT.TTTV) và các viên chức V.ĐTTT, CLC & POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 09h30, ngày 05/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các viên chức V.ĐTTT,CLC&POHE và đ/c Toại (P.KT&ĐBCLGD). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 10h30, thứ Ba ngày 05/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP kiểm tra các dịch vụ tư vấn việc làm. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các đ/c: Hoàng Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Phương Linh (Đoàn TN) và các viên chức  V.ĐTTT, CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 11h00, thứ Ba ngày 05/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn sinh viên AEP. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các viên chức  V.ĐTTT,CLC&POHE và các sinh viên có giấy mời. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 12h00, thứ Ba ngày 05/10/2021Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn cố vấn học tập CTTT,CLC&POHE. Đ/c Ngọc (Viện trưởng), cùng đ/c Khánh và các viên chức V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 13h30, thứ Ba ngày 05/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn các cán bộ thực hiện kiểm định của V.ĐTTT,CLC&POHE. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng toàn thể viên chức V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 14h30, thứ Ba ngày 05/10/2021: Đoàn kiểm định ACBSP phỏng vấn cựu sinh viên. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc và các Cựu sinh viên có giấy mời. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

– 09h00, thứ Năm ngày 07/10/2021: Tổ chức tuần định hướng cho lưu học sinh mới nhập học. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT); Huê (Trạm y tế); Cường (P.QLĐT); Trang (P.TCKT); Quang (V.ĐTSĐH). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: ONLINE. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú:

– 09h00, thứ Sáu ngày 08/10/2021: NCS. Bùi Thị Lành bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD quốc tế), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Hình thức bảo vệ trực tiếp kết hợp trực tuyến, phương thức bảo vệ đăng tải website: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo>Tiến sĩ.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   

                                                     Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.