(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 35 năm 2023 (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2023
(Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 28/8/2023

08h00

Nhập học trực tuyến khóa 65 hệ đại học chính quy (từ 08h00, ngày 24/8/2023 đến 17h00, ngày 08/9/2023). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban nhập học theo Quyết định số 388/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

https://nhaphoc.neu.edu.vn

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp ứng viên dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Thành, Thắng, Hoa (V.ĐTSĐH), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2023 và các ứng viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 501 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

13h00

Hội thảo “Thực trạng và phương hướng thúc đẩy CNH – HĐH đất nước trên nền tảng KHCN mới và ĐMST nhằm thực hiện khát vọng Việt Nam”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT, thành viên đề tài KX04.19/21-25 và các nhà khoa học có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH,Thành viên đề tài chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h30

Họp rà soát kế hoạch trao bằng Chương trình Chất lượng cao & POHE năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QLĐT, P.TCKT, P.CTCT&QLSV,  P.QTTB, P.TT, Đoàn TN và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo chương trình Chất lượng cao & POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 29/8/2023

08h00

Chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore năm 2023 “Vai trò của lãnh đạo trẻ trong chuyển đổi số”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), đại diện của Trung ương Đoàn và các đại biểu lãnh đạo trẻ của Việt Nam và Singapore.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà văn hóa

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Ban tổ chức Hội nghị giới thiệu tài nguyên điện tử duyệt các video clip giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử dành cho viên chức, người học của Trường năm 2023 (theo Công văn số 1571/ĐHKTQD-TTTV ngày 04/8/2023). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long, Giàu (P.TT); Sen, Kiên, Phương (TT.TTTV); Thúy, Tuyên (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT); Tú, Sang (NXB); Đức (P.QLĐT); Hội, Dũng, Thường (Tạp chí KTPT); Thành, Thanh (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT, TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác tài chính và thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho công tác tổ chức Hội nghị tuyển sinh tại CHDCND Lào. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quân, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Đức (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, P.QLĐT, P.TT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp rà soát tiến độ công tác tự đánh giá chương trình Đào tạo Từ xa, ngành Luật kinh tế và Ngân hàng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 477/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/7/2022 và Quyết định số 452/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Lễ trao học bổng Đồng hành Vingroup năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện có sinh viên nhận học bổng: K.ĐT, K.KTH, K.Marketing, K.Luật, K.QTKD, K.TKT, V.TM&KTQT; V.ĐTTT, CLC và POHE; V.KT-KT và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về Dự thảo Đề án xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Vinh (TT.ĐTTX); Toại, Thắng và toàn thể CBVC P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Lễ trao học bổng “Sinh viên tài năng Eurowindow Holding” năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện có sinh viên nhận học bổng: K.Marketing, K.KHQL, V.KT-KT, V.ĐTTT, CLC&POHE và đại diện lãnh đạo Công ty CP Eurowindow Holding.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 30/8/2023

08h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình POHE năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đại biểu có giấy mời và sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác triển khai xây dựng quy trình thực hiện mua sắm cơ sở vật chất của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng ác thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020, 2022. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, năm 2020, 2022.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Thông (K.Marketing); Thùy (K.NNKT); Giang, Hồ Lan, Hương Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế năm 2019. Đ/c Hiếu (Ban Giám hiệu), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các trưởng nhóm công bố quốc tế năm 2019 chưa nghiệm thu.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Giang, Bảy (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Đảng ủy về việc sử dụng App Sổ tay Đảng viên điện tử và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý Đảng viên”. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Dinh, Huyền (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác dịch minh chứng và chuẩn bị dữ liệu phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thủy (TT.DDCNTT); Thùy (K.NNKT); Toại, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Thường trực Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới), cùng các thành viên Thường trực Ban điều hành Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mạng lưới Cựu HV,SV Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Lễ bế giảng và trao chứng chỉ khóa đào tạo bồi dưỡng Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&THCN. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c:  Bảo, Thúy (P.TCCB), Đại diện lãnh đạo các đơn vị, toàn thể giảng viên, viên chức tham gia khóa học.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Đảng ủy – Ban Giám hiệu về việc tổng kết năm học 2022-2023, Chiến dịch mùa hè xanh 2023 và xin ý kiến phương hướng hoạt động của năm học 2023-2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN) và các đ/c trong BTV ĐTN, BTK HSV.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 31/8/2023

08h30

Tọa đàm quốc tế trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu Đài Loan về chủ đề “Chuyển dịch năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 ở Việt Nam và Đài Loan” với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh, Quân (P.HTQT); Trường, Huyền, Thu (K.MT,BĐKH&ĐT), đại diện lãnh đạo P.QLKH, P.TT, đại biểu có giấy mời, cán bộ, giảng viên, sinh viên K.MT,BĐKH &ĐT và các đ/c quan tâm.

Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH &ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân quốc tế Kế toán và Tài chính (BIFA) giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), khoá 10, năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Ánh, Hùng, Chung, Hà Linh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

10h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Cử nhân đại học Chương trình Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) và Chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) Khóa 61. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 856 QĐ-ĐHKTQD và Quyết định số 860/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/8/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.TKT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét Tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Điều hành thông minh (ESOM) Khóa 61 và chương trình Cử nhân Quản trị Chất lượng và Đổi Mới (EMQI) Khóa 61- Đợt 1. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Tùng, Tuấn Anh, Đông, Phan Hòa, Cẩm Vân, Thanh Vân, Mạnh Linh, Nguyệt Anh, Ngọc, Minh Hòa, Hoành, Phương Linh, Mai (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn  (ĐTN) và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đến nội dung kiểm tra.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo phân công

16h00

Họp Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 01/9/2023

Nghỉ theo Thông báo số 1681/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2023

Thứ Bảy 02/9/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 03/9/2023

 

   

 

 

 

Thông báo  

– 09h30 thứ Hai, ngày 28/8/2023Chạy thử nghiệm phần mềm thi tự luận trên máy với đầy đủ quy trình hoàn thiện: rút đề từ ngân hàng đề; thi tự luận trên máy; chấm thi trên máy. Thành phần: Đ/c Thủy (TT.UDCNTT), cùng toàn thể CBVC P.KT&ĐBCLGD và TT.UDCNTT. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng 606 Nhà A2 TT.UDCNTT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú: