(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 35 năm 2021 (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2021
(Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 23/8/2021

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 17, kỳ mùa thi 2021. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp chuẩn bị tổ chức cho sinh viên khóa 63 học Giáo dục QP&AN. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Chi, Mai (P.TC-KT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 329/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo công tác nghiệm thu và giải ngân các gói thầu thuộc dự án Thư viện điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng, Giám đốc dự án), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Q.Mai (P.TCKT); Trung, Hiền  (P.QTTB); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

Ban quản lý dự án SAHEP

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Ban Chủ nhiệm Đề án Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 do Bộ Công thương quản lý. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng (P.QLKH); Linh (K.QTKD) và các thành viên thực hiện Đề án.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH, Ban CNĐA chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án tự chủ tài chính theo Nghị định 60 của Chính phủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Chuẩn bị Kế hoạch triển khai cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Toại, Tùng, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Bảo, Đức (K.KTH); Vân (K.TKT); Hoàn (K.LLCT); Huyền (K.Marketing)

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về bố trí giảng đường cho sinh viên các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Trung, Trinh (P.QTTB); Lãnh đạo các Khoa/Viện có chương trình bằng tiếng Anh và cán bộ quản lý chương trình bằng tiếng Anh của các Khoa/Viện.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng thường trực kỷ luật sinh viên hệ Đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Hường (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 24/8/2021

08h00

Dự Hội nghị giáo dục đại học năm 2021. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX) Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Thúy (P.TCCB).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

ONLINE

P.TH, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Tập huấn “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Kỹ thuật phân tích và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bí thư ĐU, Thành viên Ban Giám hiệu, Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng trường là viên chức cơ hữu của trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó Ban quản lý đào tạo, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Các thầy cô/ viên chức chuẩn bị bài tập trình bày và tham gia thảo luận

15h00

Báo cáo công tác thanh, quyết toán các dự án, hợp đồng mua sắm, cải tạo sửa chữa. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Đ.Hà, Q.Mai (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hiền, Đô, Huy, Hương, Tần (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác “Tiếp cận hệ thống các khóa học chuẩn mực quốc tế”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 25/8/2021

08h30

Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế Văn thư, lưu trữ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng Nội quy và triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 889/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Kỹ thuật mô tả chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết học phần”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bí thư ĐU, Thành viên Ban Giám hiệu, Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng trường là viên chức cơ hữu của trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó Ban quản lý đào tạo, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Các thầy cô/ viên chức chuẩn bị bài tập trình bày và tham gia thảo luận

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về công tác kiểm kê tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Đ.Hà, (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các thành viên tổ kiểm kê tài sản.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm: “Quản trị và kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UNDP. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, cùng các đ/c: Thắng (V.PTBV); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (P.HTQT), các đại biểu có giấy mời, các giảng viên có quan tâm và nhóm dự án.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.PTBV, nhóm dự án chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 26/8/2021

08h00

Tập huấn “Xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và các công cụ thực hiện iAQ của các cơ sở giáo dục đại học”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bí thư ĐU, Thành viên Ban Giám hiệu, Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng trường là viên chức cơ hữu của trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó Ban quản lý đào tạo, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Tập huấn “Xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và Công tác phục vụ cộng đồng trong các cơ sở giáo dục, công tác quản lý và lưu trữ minh chứng”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bí thư ĐU, Thành viên Ban Giám hiệu, Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng trường là viên chức cơ hữu của trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó Ban quản lý đào tạo, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Tọa đàm: “Tăng cường đào tạo về Kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UNDP. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Bà Ann Mawe – Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, cùng các đ/c: Thắng (V.PTBV); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (P.HTQT), Các đại biểu có giấy mời, các giảng viên có quan tâm và nhóm dự án.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.PTBV, nhóm dự án chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 27/8/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quỹ phát triển tài năng sinh viên NEU. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Hệ thống ngân hàng đề thi của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng Hệ thống dữ liệu minh chứng phục vụ kiểm định của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên hệ chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định đảm bảo tính liêm chính trong học thuật của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 28/8/2021

08h00

Mở thầu “Mua bản quyền Phần mềm Office 365 A3 for faculty và Dịch vụ vận hành”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Đ.Hà, Q.Mai (P.TCKT); Trung, Hiền  (P.QTTB); Thủy, Nghị  (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 29/8/2021

   

Thông báo 

 

Bảo vệ Luận án

Ghi chú: