(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 26 năm 2023 (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2023
(Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/6/2023

08h00

Họp Ban chuyên môn rà soát và cập nhật CTĐT năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Lợi, Ngọc A (V.TM&KTQT); Thông, Huyền (K.MKT); Tùng (K.QTKD); Ngân (K.KT&QLNNL); Dong (K.TKT) và các thành viên Ban chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h10

Tiếp và làm việc với diễn giả và các đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế ICSEED 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trường, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 17: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời và toàn thể CBGV Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH,
K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổ công tác báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Đề án phát triển các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Du lịch giải trí, công nghiệp sáng tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Hoàng, Ngọc (K.DLKS).

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 17: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development). ONLINE/OFFLINE. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời và toàn thể CBGV Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH,
K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Lễ ra quân Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Thành phố Hà Nội. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT) và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, các cán bộ, viên chức thuộc Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân trước Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 15). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Họp Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy khóa 64. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp về Hội nghị tư vấn tuyển sinh tại Lào. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Lợi (V.TM&KTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp chuẩn bị tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách: Phục hồi tổng cầu nền kinh tế trong điều kiện mới. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Nam (K.QTKD); Hà (K.KTH); An (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/6/2023

08h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH, đợt 2 tháng 6 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quang, Việt Anh (K.ĐHTC); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ánh (V.KT-KT); Nam (K.Luật); Tùng (K.QTKD) và thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h45

Báo cáo về sản phẩm Demo học liệu số cho khóa học trực tuyến với môn Kinh tế lượng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hướng dẫn cập nhật CTĐT đại học năm 2023 theo Thông tư 17/2021 và trao đổi, thảo luận về rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra các CTĐT năm 2023 (áp dụng từ khóa 66 – tuyển sinh năm 2024). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dong (K.TKT); Các Trưởng Khoa/Viện; Các Trưởng tiểu ban chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát các hoạt động cung cấp minh chứng phục vụ xếp hạng THE Impact Ranking. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộcTrường và nhóm THE Impact Ranking.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình POHE năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h15

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 28/6/2023

   

Thứ Năm 29/6/2023

08h15

Tiếp và làm việc với sứ quán Anh và đoàn đại biểu quốc tế Chương trình nghiên cứu Tăng trưởng thích ứng với khí hậu (CCG) tham dự Tọa đàm khởi động Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trường, Nam, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm khởi động Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Hiệu Trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT,
K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

13h30

Tọa đàm khởi động Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT,
K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h30

Tiếp và làm việc với Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đạt, Dũng, Như (CFVG); Tùng, Quỳnh Anh (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, CFVG chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 30/6/2023

08h00 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

09h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Lý luận và thực tiễn. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Thành, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Hiếu, Hương, Sơn, Hoàn, Hào, Hạnh, Linh (K.LLCT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH, K.LLCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát công tác hoàn thiện quy trình thanh toán. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi, Hà (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Triệu (P.QLĐT); Trung (P.QTTB); Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCKT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 27/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 01/7/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 02/7/2023

 

   

 

 

 

Thông báo  
– 08h00 thứ Hai, ngày 26/6/2023: Hạn cuối nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; liên thông đại học chính quy năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Trường ĐH KTQD: 24h00, ngày 30/6/2023. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận đăng ký hồ sơ XTKH, XTT, LTCQ năm 2023, khóa 65 theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh. TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Ba, ngày 27/6/2023Họp trao đổi về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP năm 2023 của Khoa Kế hoạch và Phát triển. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c: Sơn, Xuân (K.KH&PT), cùng  các đ/c phụ trách kiểm định của K.KH&PT và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng A1.310 Nhà A1. K.KH&PT, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Ba, ngày 27/6/2023Họp trao đổi về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP năm 2023 của Khoa Luật. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c: Nam, Trường (K.Luật), cùng các đ/c phụ trách kiểm định của K.Luật và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng A1.310 tầng 3 Nhà A1. K.Luật, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Ba, ngày 27/6/2023: Họp trao đổi về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP năm 2023 của Khoa Marketing. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c: Thông (K.Marketing), cùng các đ/c phụ trách kiểm định của K.Marketing và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng A1.310 tầng 3 Nhà A1. K.Marketing, V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Tư, ngày 28/6/2023: Họp trao đổi về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP năm 2023 của Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c: Ngân (K.KT&QLNNL), cùng các đ/c phụ trách kiểm định của K.KT&QLNNL và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng A1.310 tầng 3 Nhà A1. K.KT&QLNNL, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Tư, ngày 28/6/2023: Họp trao đổi về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP năm 2023 của Viện Ngân hàng – Tài chính. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c: Quế, Nghị (V.NHTC), cùng các đ/c phụ trách kiểm định của V.NHTC và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ tri: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng A1.310 tầng 3 Nhà A1. V.NHTC, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 16h00 thứ Tư, ngày 28/6/2023Họp trao đổi về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP năm 2023 về 3 CTĐT của Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c: Lợi, Ngọc A, Ngọc B, Thái Hà (V.TM&KTQT), cùng các đ/c phụ trách kiểm định của V.TM&KTQT và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng A1.310 tầng 3 Nhà A1. V.TM&KTQT, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Năm, ngày 29/6/2023Giới thiệu thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU. Thành phần: Đ/c Giang (V.ĐTQT), cùng toàn thể CBGV và học viên quan tâm. Chủ trì: ThS Trịnh Thị Thu Giang – Phó Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: P504 Nhà A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 16h30 thứ Hai, ngày 26/6/2023NCS. Trịnh Thị Thu Giang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Impacts of student engagement on student learning outcomes and competencies: Research on business and management students in Vietnam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 09h00 thứ Ba, ngày 27/6/2023: NCS. Vũ Thị Huyền Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hạ tầng công nghệ thông tin tới hiệu quả hoạt động trong các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 14h00 thứ Ba, ngày 27/6/2023NCS. Phạm Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự thành công của dự án hợp tác công tư (PPP) trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Năm, ngày 29/6/2023: NCS. Nguyễn Thị Thúy Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ bán lẻ đa kênh đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại chuỗi bán lẻ chuyên doanh tại Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Sáu, ngày 30/6/2023NCS. Vũ Đăng Mạnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: