(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 23 năm 2024 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2024
(Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 03/6/2024

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo P.QLKH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh; các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng, Q.Anh (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.QTKD, V.KT-KT, K.QTKD, K.DL&KS, K.Toán KT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20, kỳ mùa Thu 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Đức (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Thông (K.Marketing); Thành, Giang, Hoàng Lan, Hương Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Khoa Luật báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam – Vietnam Commercial Mediation Competition (VCMC 2024). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.TT, TT.UDCNTT, ĐTN và các đ/c: Trường, Văn Nam, Khánh (Khoa Luật); VMC (Trung tâm Hòa giải Việt Nam).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.Luật chuẩn bị tài liệu

14h30

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu chương trình tuyển sinh khóa 4 Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với ĐH Lincoln. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hưởng (V.ĐTSĐH): Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Long (P.HTQT) và các thành viên khác trong Ban Quản lý Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với ĐH Lincoln theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng ĐHKTQD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 04/6/2024

08h30

Họp về công tác tổ chức của Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB) và toàn thể viên chức, người lao động của K.KHDL&TTNT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai thí điểm thi kết thúc học phần theo hình thức tự luận trên máy tính. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết, Hà (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, V.NHTC, K.QTKD, K.NNKT, K.KT&QLNNL.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB) và toàn thể viên chức, người lao động của Khoa CNTT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về công tác tổ chức của Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB) và toàn thể viên chức, người lao động của Khoa HTTTQL.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án thí điểm giảng dạy trình độ Thạc sĩ bằng tiếng Anh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/4/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Kiện toàn BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024 (năm học 2023-2024) và Hội nghị Kiện toàn BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023-2025 (năm học 2023-2024). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Lãnh đạo các Trường: Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), lãnh đạo Khoa/Viện có sự quan tâm, các đ/c trong BTV Đoàn TN – BTK Hội SV, Đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và đại diện lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án cải tạo hệ thống bảo ôn điều hòa Nhà Trung tâm đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 05/6/2024

08h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 6/2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ và chuẩn đầu ra trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (BBAE) năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lợi (Hiệu trưởng – Trường KD); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hà (P.CTCT&QLSV); Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Thành, Giang, Hoàng Lan, Tuấn, Huyền (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về công tác tổ chức của Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB) và toàn thể viên chức, người lao động của Khoa KHCS.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 06/6/2024

08h00

Phòng Truyền thông, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện công tác xây dựng Cổng thông tin điện tử. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Tuấn Anh, Tùng (TT.UDCNTT); Hoàng (Trường CN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

08h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số – Nâng cao chất lượng đào tạo” năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Trần Hà, Bình (P.QLĐT); Triệu (K.Thống kê); Thủy, Tuấn Anh (TT.UDCNTT); Thành, Vân (P.QLKH); Bảo (P.TCCB).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét và công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên CT Tiên tiến, CT Phân tích kinh doanh, CT Chất lượng cao và CT POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 166/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/3/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Tọa đàm và công bố cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam – Vietnam Commercial Mediation Competition (VCMC 2024). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các Trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên VMC và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, Khoa Luật và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.Luật, VMC chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

CĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Hoa, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Quản lý khoa học báo cáo Ban Giám hiệu về việc phân cấp KHCN với các Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hương, Thanh, P.Thảo, B.Thảo, Hoàn (P.QLKH); Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng các Trường: Công nghệ, Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý công.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Ban tổ chức “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế quốc dân” năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Một số giải pháp thúc đẩy triển khai các chương trình trọng điểm quốc gia. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường Vườn quốc gia Ba vì

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA (Đợt 2). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Lợi (Trường KD); Hà (Trường KT&QLC); Huy (Trường CN); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hưởng (V.ĐTSĐH); Quế (V.NHTC); Hà (V.TM&KTQT); Thế Anh (K.KTH); Hoàng (K.DL&KS); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

      Thứ Sáu 07/6/2024

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 6 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 6 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hội, Dũng (TC.KT-PT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch để xét tiếp nhận công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 08/6/2024

06h00

Bàn giao sinh viên Khóa 56 hình thức VLVH đi học Giáo dục QP&AN. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các cán bộ, viên chức Khoa Đại học Tại chức; đại diện Trung tâm GDQP&AN; và toàn thể sinh viên Khóa 56 hình thức VLVH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sảnh Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

Chủ Nhật 09/6/2024

09h30

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường đợt 4 năm 2024 tại khu vực miền Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và các tân học viên.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Trường ĐH Tài chính – Marketing

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

13h00

Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Giảng đường D

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thông báo.

– 18h00 thứ Năm ngày 06/6/2024: Tổng kết giữa kỳ chương trình Mentoring giữa doanh nghiệp và sinh viên Lãnh đạo. Thành phần: Đ/c Thành, cùng các CBGV Viện ĐTQT, các Mentor và sinh viên chương trình của Viện ĐTQT. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện ĐTQT. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: