(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 22 năm 2022 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2022
(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 23/5/2022

08h00

Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2022 và các ứng viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 501 nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Xây dựng kế hoạch quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XIII). Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thúy (P.TTCB); Ngọc (ĐTN); Dong (H.CCB); Hoàn (H.SV) và đ/c Dinh (VP Đ-ĐT).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở theo Quyết định của Hiệu trưởng và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp xét kỷ luật sinh viên hệ VLVH, năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Việt Anh, Dung, Thanh, Minh, Hương (K.ĐHTC); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.KTTC); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCL); Nam (K.Luật); Ánh (V.KT-KT); Tùng (K.QTKD); Ngân (K.KT&QLNNL), Thư ký tổng hợp và các sinh viên có tên theo thông báo số 825/TB-ĐHKTQD, ngày 18/5/2022.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy, Tú (P.TCCB); Triệu, Hoàng Hà (P.QLĐT); Vinh, Long (TT.ĐTTX); Quang, Nhung (K.ĐHTC); Thành, Quang (V.ĐTSĐH); Trung, Hiền (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà; Phương (P.CTCT&QLSV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h30

Thảo luận Tổ về kết quả rà soát, đánh giá hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2017-2021. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường – Tổ trưởng) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các nhóm công tác chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH), và các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 24/5/2022

08h00

Đào tạo tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thuộc dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Sen, Kiên (TT.TTTV); Trung (P.QTTB); Thuỷ, Nghị (TT.UDCNTT) và thành viên ban quản lý dự án thư viện điện tử dùng chung.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

ONLINE

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

08h00

Seminar tập huấn về Công bố quốc tế: “Kinh nghiệm tìm và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín phù hợp”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tuyến (ĐH Quốc gia HN) và toàn thể các thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; các giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Thảo luận Tổ về kết quả rà soát, đánh giá hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2017-2021. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường – Tổ trưởng) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các nhóm công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét kéo dài thời gian làm việc. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h15

Họp Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường và các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 25/5/2022

08h30

Báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch rà soát Ngân hàng đề thi kết thúc học phần đối với các học phần trong chương trình đào tạo K63. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Huyền (K.Marketing); Quang (V.KTKT); Ngọc (BM.KT&KDTM-V.TM&KTQT); Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về công tác thẩm định giáo trình học liệu hệ đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.QLKH, TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp chuẩn bị nội dung FIBAA Workshop phục vụ kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Tùng, Giang (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Ánh (V.KTKT), Hương (V.QTKD); Thành (V.ĐTSĐH); Tùng (K.QTKD); Thế (K.Toán); Hoàng (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện các chương trình đào tạo tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn FIBAA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề Kinh tế xã hội và môi trường trong phát triển” lần thứ 15 (ICSEED 2022) phối hợp với Đại Học Khon Kaen – Thái Lan. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trường, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm “Digital Skills for Future Work”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, V.CNTT&KTS, K.Marketing, K. Thống kê, K.Toán Kinh tế, Đoàn TN, TT.UDCNTT, các thầy cô và các em sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ EMBA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số 222 ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thống nhất kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thùy (K.NNKT); Thúy (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Đức (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp góp ý về quy chế đào tạo từ xa của BGD&ĐT. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TTPC, P.KT&ĐBCLGD, P.CTCT&QLSV, TT.ĐTTX, K.QTKD, K.Luật, V.KTKT, V.NHTC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp thương thảo hợp đồng Chỉ định trung tâm khảo thí MOS, IC3 với công ty IIG. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Tuấn, Sơn (V.CNTT&KTS) và đại diện Công ty IIG.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.CNTT và KTS chuẩn bị tài liệu

    Thứ Năm 26/5/2022 

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: Lao động – Việc làm của Việt Nam trong bối cảnh mới. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời và toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực.

Phó Hiệu trưởng Trần thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH, K.KT&QLNNL chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: Vai trò của ngành Bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Bảo hiểm, đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo (Học viện Tài chính).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, K.BH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa Thống kê. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH) và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Thống kê.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.TK chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ Khai giảng Cao học QTKD MScBM khóa 1 hợp tác với ĐH West of England, VQ Anh và Lễ Tốt nghiệp Cao học QTKD Việt Bỉ khóa 17. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, đại diện Solvay Brussels School, VQ Bỉ, Viện ĐTQT, CBGV tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên, học viên MBA17 tốt nghiệp, học viên khóa 1 MScBM cùng gia đình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng B104 Nhà A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 27/5/2022

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h00

Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ thương mại”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Thùy (K.NNKT); Các tác giả có bài viết đã được Ban tổ chức chấp nhận; Các nhà khoa học quan tâm và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

D201, Tầng 2 Nhà D, Trường ĐH Ngoại thương

08h30

Làm việc với Trạm đào tạo từ xa tại Quy Nhơn, Bình Định. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh, Yến TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Quy Nhơn, Bình Định

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022. Đ/c Ngọc (Bí thư ĐTN), cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường khoá XXXV, nhiệm kỳ 2020-2022.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022. Đ/c Ngọc (Bí thư ĐTN), cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đoàn trường khoá XXXV, các đồng chí Bí thư Liên chi đoàn, Bí thư Chi đoàn trực thuộc.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 28/5/2022

   

Chủ Nhật 29/5/2022

08h30

Chương trình trải nghiệm 1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TT, các Khoa/ Viện.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 15h00 thứ Hai ngày 23/5/2022: Phòng QLĐT làm việc với Viện ĐTQT về tài khoản quản lý đào tạo (PSC-UIS). Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng – P.QLĐT), cùng các đ/c: Đức, Huy Giang, Minh, Trần Hà, Hoàng, Ngân Giang (P.QLĐT) và Lãnh đạo Viện ĐTQT, các đ/c tiếp nhận tài khoản (V.ĐTQT). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 09h30 thứ Ba ngày 24/5/2022: Đại diện ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh tham gia buổi tập huấn cho toàn bộ giảng viên chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU và BBAE. Thành phần: PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng – Viện ĐTQT), cùng các đ/c: Thục Anh, Hoàng Lan (V.ĐTQT) cùng toàn thể giảng viên IBD@NEU, BBAE. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng – V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 10h00, thứ Tư ngày 25/5/2022: Làm việc với đại diện trường Đại học Massey, New Zealand. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 15h30 thứ Năm ngày 26/5/2022: Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2023. Thành phần: Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đại diện Hội Sinh viên TP Hà Nội, Đại diện Phòng CTCT&QLSV, Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội sinh viên. Chủ trì: Lê Huy Hoàn – Chủ tịch Hội sinh viên. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. HSV chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Sáu ngày 27/5/2022: Phòng Quản lý đào tạo làm việc với PSC phần mềm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. ONLINE/OFFLINE. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng – P.QLĐT), cùng các đ/c: Đức, Huy Giang, Hoàng Hà, Minh (P.QLĐT) và Team PSC. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Bảy ngày 28/5/2022: Vòng 6 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.
– 14h00 Chủ Nhật ngày 29/5/2022 Vòng 6 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần:  20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ