(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 21 năm 2021 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2021
(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/5/2021

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí trong Tổ Hỗ trợ và kiểm phiếu theo quyết định số 196/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/04/2021.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Giải quyết việc thanh toán học phí cho sinh viên hệ đào tạo Từ xa. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng, Giang (P.TT-PC); Vinh, Trung, Thương (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC, TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu quy trình phát hành sách giáo trình. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tú (NXB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc, Nhân (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 18/5/2021

09h00

Rà soát kế hoạch công tác năm và triển khai công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo Kết hợp (Blended Learning) bậc đại học tại Trường (phiên thứ 3). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 180/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp thảo luận về phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TT-PC); Triệu (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 19/5/2021

08h30

Lễ Khai mạc (ONLINE) bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Chất lượng cao, Khóa 59. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT, CLC & POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Chất lượng cao; các giảng viên hướng dẫn; các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên CT Chất lượng cao K59; V.ĐTTT, CLC & POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tuyên, Hải Anh (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TT-PC); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Hùng (K.Đầu tư);  Thùy, Trang (K.NNKT); Lan Hương, Thục Anh (TT.NNKT); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp liên tịch Tập thể lãnh đạo và Đảng ủy về quy chế bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo, Các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý: Quy chế Tài chính, Quy định sử dụng cơ sở vật chất, Quy định về tang lễ, Quy định hoạt động Y tế, Quy định về Đào tạo, bồi dưỡng. Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, các đơn vị chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 20/5/2021

08h00 Họp Tổ soạn thảo Quy định về Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phiên thứ 2). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Phượng (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (Ban TTND); Dũng (P.TH); Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TT-PC).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

09h30 Họp Tổ công tác xây dựng Nội quy và triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 889/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h30 Hội nghị triển khai xin ý kiến góp ý các văn bản quản lý đào tạo. (ONLINE) Ban Giám hiệu, cùng các đ/c Trưởng đơn vị trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị

16h00

Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT) và các thành viên Hội đồng lựa chọn giáo trình theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 21/5/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án chuyển đổi mô hình Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Báo cáo tiến độ xây dựng các quy chế/quy định liên quan đến công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Huyền (K.MKT); Dong (K.TKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về tổng thể nguồn nhân lực của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí: Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần (ONLINE). Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

16h30

Tổng rà soát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ hỗ trợ, kiểm phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

Tổ bầu cử chuẩn bị

Thứ Bảy 22/5/2021

09h00-

18h00

Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ hỗ trợ, kiểm phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

Tổ bầu cử chuẩn bị

Chủ Nhật 23/5/2021

06h30-19h00 Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ hỗ trợ, kiểm phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể cử tri sinh viên đang tạm trú tại KTX.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

Tổ bầu cử chuẩn bị

Thông báo  

– 09h00 thứ Sáu ngày 21/5/2021. Viện Đào tạo Sau đại học làm việc với Công ty PSC về Module Tiến sĩ. Thành phần: Đ/c Thành (Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học), cùng các chuyên viên phụ trách triển khai phần mềm tổng thể Module Tiến sĩ của Viện Đào tạo Sau Đại học; Đ/c Thủy, Dũng (TT.UDCNTT) và đại diện Công ty PSC. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học. Địa điểm: Họp ONLINE. V.ĐTSĐH, TT.UDCNTT, PSC chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ