(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 20 năm 2021 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2021
(Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/5/2021

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu việc cấp bằng cho sinh viên K26. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Tạo, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng, Thanh (P.TT-PC); Nhượng (P.TCCB); Dũng, Ngà (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Ban quản lý Dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Sen, Kiên (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (P.QLKH); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH); Phượng (V.ĐTTTCLC&POHE).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BQLDA chuẩn bị tài liệu

18h00

Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét tuyển kết hợp vào đại học hệ chính quy năm 2021 của Trường). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Hoàng Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT); Lâm (V.CNTT&KTS) và các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh ĐHCQ của Trường.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng TVTS, tầng 16, Nhà A1

Ban TVTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 11/5/2021

08h00

Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Dũng (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Dũng (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV) và 05 đồng chí trong tổ bầu cử.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp giới thiệu thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở và ngành kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học Đào tạo và các đ/c: Nhượng, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Quy chế theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Rà soát tiến độ triển khai phần mềm quản trị tổng thể. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

18h00

Giới thiệu thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình Hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa ĐHKTQD và ĐH Lincoln, Vương quốc Anh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Điều phối Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ, các ứng viên và những người có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.ĐTSĐH, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 12/5/2021

08h00

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy chế đào tạo đại học (CQ,VLVH) tại Trường theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT (phiên họp thứ 3) và Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo Kết hợp (Blended Learning) bậc đại học tại Trường (phiên họp thứ 2). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 176, 180/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng Nội quy và triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 889/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo quyết định số 813/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/05/2021 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo quyết định số 812/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/5/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 13/5/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo viên chức Khoa KT&QLNNL. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ rà soát chương trình đào tạo và biên soạn các văn bản quản lý đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Tạo, Đức, Hoàng, Việt Anh, Trần Hà (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 14/5/2021

08h00

Họp hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên CTTT,CLC, BA&POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án xử lý các tồn tại của nhà Trung tâm đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH) và đại diện Công ty Tư vấn, Tổng Công ty 36.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Thương thảo hợp đồng “xây dựng bài giảng điện tử Neu-Elearning năm 2021”. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Đ.Hà, Q.Mai (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hiền  (P.QTTB); Vinh, Yến (TT.ĐTTX) và đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 15/5/2021

   

Chủ Nhật 16/5/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 3 năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

ONLINE

TT.ĐTTX, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu