(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 17 năm 2021 (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2021
(Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/4/2021

08h30

Khoa Đại học Tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về công tác cấp bằng cho sinh viên. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TT-PC); Quang, Oanh (K.ĐHTC); Trường (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về phòng học thông minh. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Đảm (V.ĐTQT); Thùy (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đợt 1 năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Trạm Y tế); Lợi (V.TM&KTQT); Hà (K.KHQL); Bảo (K.KTH); Tùng (PSA); Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp chuẩn bị đón tiếp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đến thăm và giao lưu với Trường. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng, Thu (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân (P.QLKH); Cường (BM GDTC) và Ban chủ nhiệm CLB bóng đá CBGV Trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp tập thể lãnh đạo trường. Tập thể lãnh đạo trường.

Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp triển khai thoả thuận hợp tác với NATEC. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thắng, Lan (TT. KN&STXH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

16h00

Triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.DVHTĐT, P.TT, P.QTTB, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, Hội SV, Công ty PSA.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Quản lý khoa học báo cáo Ban Giám hiệu về phần mềm lý lịch viên chức và giảng viên thỉnh giảng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TC-KT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp Tổ công tác triển khai mua bảo hiểm sức khỏe năm 2021-2022 cho viên chức và người lao động. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 20/4/2021

08h00

Trung tâm Ứng dụng CNTT báo cáo Ban Giám hiệu kịch bản, yêu cầu kỹ thuật xây dựng Bản đồ 360 cho Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Nghĩa, Giàu (P.TT); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai mạc giải Võ Karatedo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), GS.TS Phan Công Nghĩa – Chủ tịch Hội Thể thao Trường, cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Trạm Y tế); Vân, Cường, Sơn (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Sân KTX sinh viên

BM. GDTC chuẩn bị tài liệu

09h00

Trung tâm Ứng dụng CNTT báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy”. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSDH);  Thủy, Nghị, Tùng, X.Hương, Hoàng (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Tập huấn tham gia phỏng vấn đối với nhóm lãnh đạo Khoa/Viện; Lãnh đạo Bộ môn và Giảng viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Lãnh đạo Khoa/Viện; Lãnh đạo Bộ môn và Giảng viên của 03 chương trình đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Tập huấn tham gia phỏng vấn đối với nhóm lãnh đạo đơn vị chức năng và cán bộ hỗ trợ thuộc các đơn vị chức năng. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo và cán bộ hỗ trợ thuộc các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.TH, P.QLĐT, P.QLKH, P.CTCT&QLSV,  TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN, Trạm Y tế.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn, Hòa, Lâm (TT.DVHTĐT) và toàn thể viên chức, người lao động Xưởng in.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KH&PT); Thanh (K.MTBĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing); Nhẫm (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Nhóm thư ký chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu về hoạt động đào tạo tiến sĩ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thành lập Mạng lưới Cựu sinh viên. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Hà, Hương, Phương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 21/4/2021

Nghỉ theo Thông báo số: 678/TB-ĐHKTQD, ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng

Thứ Năm 22/4/2021

08h00

Họp Ban chỉ đạo coi thi và Điểm trưởng, thư ký Hội đồng thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo coi thi và Hội đồng thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác rà soát cập nhật chương trình đào tạo ĐHCQ năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c trong Ban thư ký theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án chuyển đổi mô hình Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ soạn thảo Quy định về Tổ chức và hoạt động thanh tra của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phiên thứ 1). Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Phượng (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (Ban TTND); Dũng (P.TH); Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam” Mã số KX.01.44/16-20. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 85/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/01/2021 của Hiệu trưởng và các thành viên nghiên cứu của đề tài, đại diện VP.CTKHGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng Trường Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH, BCNĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng các CTĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TH, P.TT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, P.KT&ĐBCLGD và PSA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h30

Họp Tổ công tác xây dựng “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường ĐHKTQD”. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.ĐTTCLC&POHE); Thông (K.Mar); Hiếu (K.QTKD); Linh (Đoàn TN) và các viên chức phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định hoạt động của Ban biên tập và chế độ tài chính Bản tin Nội bộ Trường ĐHKTQD. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.ĐTTCLC&POHE); Thông (K.Mar); Hiếu (K.QTKD); Linh (Đoàn TN) và các viên chức phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 23/4/2021

08h00-08h15

Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Tiếp đoàn đánh giá ngoài. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Lợi (V.TM&KTQT); Hà (K.KHQL); Bảo (K.KTH); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

10h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Khai mạc khảo sát chính thức Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TTPC); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Trạm Y tế); Lợi (V.TM&KTQT); Hà (K.KHQL); Bảo (K.KTH); Thành viên Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT: Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học, Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

13h30

Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và hỗ trợ đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị:  P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.TH, P.QLĐT, P.QLKH, P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN, Trạm Y tế và P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

Lãnh đạo các đơn vị trực tại phòng làm việc. Khi Đoàn đánh giá ngoài mời thì tham gia trao đổi tại phòng 1514 Nhà A1

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h30

Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB,  TT.TTTV, TT.DVHTĐT, V.TM&KTQT, K.KHQL, K.KTH, P.KT&ĐBCLGD và đại diện PSA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khuôn viên Trường, Văn phòng các Khoa/Viện

P.KT&ĐBCLGD xây dựng lịch trình

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Tiếp và làm việc với trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng, Thu (VP.Đ-ĐT) và các đ/c Ban thể thao Công đoàn Trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.TH, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT, TT.TTTV, TT.UDCNTT; Khoa KTH, Khoa QTKD, V.CNTT&KTS, Bộ môn GDTC, các thành viên CLB bóng đá CBGV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 24/4/2021

08h00

Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm2021. (Phổ biến quy chế và thi môn Luận). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 814 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Phỏng vấn nhóm Phụ trách chuyên môn (Trưởng/Phó Khoa, Trưởng/Phó Bộ môn phụ trách chuyên môn CTĐT được đánh giá). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng/Phó trưởng đơn vị và Trưởng/Phó trưởng Bộ môn phụ trách chuyên môn các CTĐT thuộc V.TM&KTQT, K.KHQL, K.KTH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1510, 1603, 1605, 1609 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Phỏng vấn nhà sử dụng lao động. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.TM&KTQT, K.KHQL, K.KTH và Nhà sử dụng lao động.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1510, 1603, 1605, 1609 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BBA) năm 2021. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức Viện QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.QTKD chuẩn bị

10h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Phỏng vấn giảng viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.TM&KTQT, K.KHQL, K.KTH và giảng viên (theo Danh sách).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1510, 1603, 1605, 1609 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

12h30 Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm2021. (Thi môn Kiến thức Kinh tế tổng hợp và Tiếng Anh). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng 814 Nhà A2 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
13h15 Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Phỏng vấn cán bộ hỗ trợ thuộc các đơn vị chức năng. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.TM&KTQT, K.KHQL, K.KTH và cán bộ hỗ trợ (theo Danh sách). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 1510, 1603, 1605, 1609 Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
14h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Phỏng vấn cựu sinh viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.TM&KTQT, K.KHQL, K.KTH và cựu sinh viên (theo Danh sách). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 1510, 1603, 1605, 1609 Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
14h00 đến 17h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Phỏng vấn qua điện thoại đối với cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2019 và 2020. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.TM&KTQT, K.KHQL, K.KTH và cựu sinh viên (theo Danh sách). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 1510 tầng 15 Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
16h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Phỏng vấn sinh viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.TM&KTQT; K.KHQL; K.KTH; và sinh viên (theo Danh sách). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 1510, 1603, 1605, 1609 Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Chủ Nhật 25/4/2021

07h15 Lễ trao bằng đại học chính quy năm 2021 (đợt 1). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn; đại diện lãnh Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
08h00-12h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và hỗ trợ đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.TH, P.QLĐT, P.QLKH, P.CTCT&QLSV,  TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN, Trạm Y tế,  P.KT&ĐBCLGD. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1 Lãnh đạo các đơn vị trực tại phòng làm việc. Khi Đoàn đánh giá ngoài mời thì tham gia trao đổi tại phòng 1514 Nhà A1
09h00 Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh NEU AMBA trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên kết với Đại học Andrews (Hoa Kỳ). Ban Giám hiệu, các đại biểu có giấy mời, toàn thể viên chức Viện Quản trị Kinh doanh và các học viên Andrews. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.QTKD chuẩn bị
13h30-16h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT – Khảo sát chính thức: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và hỗ trợ đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.TH, P.QLĐT, P.QLKH, P.CTCT&QLSV,  TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN, Trạm Y tế,  P.KT&ĐBCLGD. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1 Lãnh đạo các đơn vị trực tại phòng làm việc. Khi Đoàn đánh giá ngoài mời thì tham gia trao đổi tại phòng 1514 Nhà A1