(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 16 năm 2024 (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2024
(Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 15/4/2024

08h30 Họp Hội đồng xét chọn viên chức đăng ký dự tuyển đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2025. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Phượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Hưởng (V.ĐTSĐH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về kịch bản phim Tư vấn tuyển sinh năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Ngọc, Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa, Long, Tuấn Anh, Hoa, Thêu, Giàu (P.TT) và nhà thầu làm phim.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Quỳnh Anh (P.TH).

Trưởng đoàn Thanh tra Ban TĐKT Trung ương

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xe xuất phát lúc 13h45 tại sảnh A1

16h00

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến OES triển khai công việc xây dựng học liệu điện tử theo dự án của Bộ GD&ĐT (Phiên thứ 2). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT) và 10 giảng viên phụ trách xây dựng học liệu điện tử của 10 môn học, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến OES.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, Công ty OES chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 16/4/2024

08h00

Họp triển khai Quy định về ứng dụng CNTT trong đào tạo trực tuyến theo Thông tư 30/2023/Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thủy, Nghị, Tuấn Anh (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTQT, K.ĐHTC, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai nhập số liệu lên hệ thống HEMIS. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Công (P.TH); Thủy, Nghị, Tuấn Anh, Tùng (TT.UDCNTT); Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách HEMIS của các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.HTQT, P.QTTB, P.QLKH, V.ĐTSĐH, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTQT, K.ĐHTC, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT, P.TH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo Đại học chính quy, VLVH, Từ xa năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh đào tạo Đại học chính quy, VLVH, Từ xa năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, K.ĐHTC, TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Báo Đại biểu Nhân dân. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Nghĩa, Long (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Báo Đại biểu Nhân dân

Xe xuất phát lúc 10h00 tại sảnh A1

15h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra đào tạo Từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng duyệt Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024; công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN) và đại diện PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 17/4/2024

07h45

Làm việc với Đoàn thanh tra của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trường và Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp báo Công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Nghĩa, Linh (P.TT); các tác giả ấn phẩm và các đơn vị báo chí, truyền hình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng B101-102, Nhà A2

P.QLKH, P.TT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024; công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện lãnh đạo các bộ môn, giảng viên trong trường, các tác giả, đại biểu có giấy mời, cao học viên, nghiên cứu sinh và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ kết nạp Đảng tháng 4 năm 2024. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN), Chi ủy Chi bộ Sinh viên II, III, IV và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 4 năm 2024.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hướng dẫn và trao đổi về công tác đánh giá học phần theo Rubric học kỳ 2 năm học 2023-2024 (Buổi 2). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và giảng viên giảng dạy các học phần chuyên sâu CTTT,CLC&POHE, Phân tích kinh doanh (các giảng viên chưa tham dự Buổi hướng dẫn 1).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE và các diễn giả chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ Thu năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Lễ Bế mạc và trao giải, Giải Bóng chuyền truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Hương, Lương (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (HSV) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị đạt giải, VĐV các đơn vị tham gia giải và các đồng chí có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

15h30

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Tuấn, Lâm, Minh, Tuyết (V.CNTT&KTS); Thế, Huy, Hoàng (K.TKT); Hoàng (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 18/4/2024

Nghỉ Giỗ tổ Hùng vương

Thứ Sáu 19/4/2024

08h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Quản lý đào tạo về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.QLĐT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Trung tâm Thông tin thư viện về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động TT.TTTV (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.KT&QLNNL (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.QTKD (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động V.CNTT&KTS (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động TT.KN&STXH (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 20/4/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 21/4/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

– 10h00 thứ Hai, ngày 15/4/2024: Họp Ban Thanh tra nhân dân. Thành phần: Đ/c Thuý, cùng các thành viên Ban Thanh tra nhân dân; Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường); Thu (VP.Đ-ĐT). Chủ trì: ThS Phạm Thị Phương Thuý – Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. B.TTND chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Ba, ngày 16/4/2024: Tiếp và làm việc với GS. Lu Ming – Trường Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc về kế hoạch hợp tác giữa hai trường. Thành phần: Đ/c Long, Quỳnh Anh (P.HTQT);  Bảo (P.TCCB);  An (K.KT&PTNNL). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 17h00 thứ Ba, ngày 16/4/2024: Vòng thi tài năng Dạ hội Safari Massquerade – ISME. Thành phần: Đ/c Thành, cùng các CBGV Viện ĐTQT, ISME và toàn thể thí sinh dự thi. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 17h00 thứ Tư, ngày 17/4/2024Tập huấn kỹ năng cho thí sinh dự thi Dạ hội Safari Masquerade ISME. Thành phần: Đ/c Thành, cùng các CBGV Viện ĐTQT và toàn thể thí sinh dự thi. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành, Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng 101-102 Nhà A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Tư, ngày 17/4/2024: Chương trình công chiếu phim khoa học về môi trường của WWF: “Từ quý hiếm tới cạn kiệt: Sự thật đằng sau cốc cà phê đắt nhất thế giới”. Thành phần: Đ/c Trường (K.MT,BĐKH&ĐT), cùng các đại biểu có giấy mời, toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị. Chủ trì: GS.TS Đinh Đức Trường – Trưởng Khoa K.MT,BĐKH&ĐT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu.
– 17h00 thứ Sáu, ngày 19/4/2024Tập huấn kỹ năng cho thí sinh dự thi Dạ hội Safari Masquerade ISME. Thành phần: Đ/c Thành, cùng các CBGV Viện ĐTQT và toàn thể thí sinh dự thi. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành, Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng 101-102 Nhà A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Bảy, ngày 20/4/2024: Khai mạc Chương trình Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm 2024. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, BTV Đoàn TN, BCH Hội SV. Chủ trì: Chủ tịch HSV Nguyễn Đức Nhân. Địa điểm: Thung lũng Bản Xôi, Ba Vì, Hà Nội. HSV chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Bảy, ngày 20/4/2024Sơ duyệt Dạ hội Safari Masquerade ISME. Thành phần: Đ/c Thành, cùng các CBGV Viện ĐTQT, toàn thể thí sinh dự thi và Ban giám khảo. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành, Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 Chủ Nhật, ngày 21/4/2024: Chương trình giới thiệu thông tin tuyển sinh “FUTURE SCHOOLING 2024” của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Thành phần: Đ/c Ngọc, cùng các chuyên viên V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường B101. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú: