(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 15 năm 2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2021
(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 05/4/2021

09h00

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về dự kiến hợp tác với công ty Beowulf. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTTTCLC&POHE, V.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Viện ĐTSĐH báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình Thạc sĩ (áp dụng từ khóa 30). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng) cùng các đồng chí: Thành, Hưởng, Thắng, Tuấn Anh, Quang (Viện ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp ban quản lý dự án Thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên ban quản lý dự án.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQL dự án chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Triển khai rà soát minh chứng đón đoàn kiểm định chính thức các chương trình đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hoà (P.KT&ĐBCLGD); Hà (K.KHQL); Bảo (K.KTH); Lợi (V.TM&KTQT); Thông (K.MKT); Hoàng (K.DL&KS) và các thành viên Tổ công tác của 6 chương trình kiểm định.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo chức năng

15h30

Triển khai rà soát hoàn thiện báo cáo kiểm định chương trình Marketing và Du lịch khách sạn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hoà (P.KT& ĐBCLGD); Thông (K.MKT); Hoàng (K.DL&KS) và các thành viên Tổ công tác của 3 chương trình kiểm định.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo chức năng

Thứ Ba 06/4/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở Trường ĐH KTQD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Lợi (Viện TM&KTQT); Trường (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐHCQ đợt 1, năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban TVTS ĐHCQ năm 2021 theo QĐ số 65/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Ngoại ngữ Kinh tế và Khoa Marketing về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB); Thùy, Huyền (K.NNKT); Thông, Huyền (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo GDQP&AN năm 2021 cho sinh viên ĐHCQ khóa 62 và kế hoạch triển khai năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.CT-KT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Bảo hiểm về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng, Phượng (P.TCCB); Chính, Đường, Dũng (K.BH); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Kế hoạch và Phát triển, Viện Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB); Sơn, Hoa (K.KH&PT); Hương, Tuân, Duy (V.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 111/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/3/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Hoa Lư. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Ngọc (Đoàn TN); Dũng, Phương (P.TH); Chi (P.TCKT); Nhượng (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành, Định (V.ĐTSĐH); Nghĩa (P.TT); Sơn (K.KH&PT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Đại học Hoa Lư – Ninh Bình

P.TH chuẩn bị tài liệu
Xe xuất phát lúc 14h30 tại sảnh Nhà A1

Thứ Tư 07/4/2021

08h30

Họp tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT);  Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tài chính. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Chi, Hà, Mai (P.TC-KT); Dũng (P.TH);  Thành (P.QLKH); Đồng (VP.Đ-ĐT); Lợi (V.TM&KTQT); Đức (P.QLĐT); Trường (K.Luật); Thuận (V.KT-KT); Nghị (V.NH-TC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn cho cán bộ tuyển sinh về phần mềm PSC – modul tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐHCQ theo phương thức xét tuyển kết hơp. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Thủy, Thảo (TT.UDCNTT); Lâm (V.CNTT&KTS) và các thư ký ban tuyển sinh XTKH theo phân công.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 612 Nhà A2

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát công tác biên soạn giáo trình học liệu. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Triệu (P.QLĐT) và các đ/c trong Tổ công tác in giáo trình theo quyết định 535/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng.

 Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về thiết kế hạng mục CNTT và phần mềm của dự án Thư viện điển tử dùng chung. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Sen, Kiên (TT.TTTV); Thuỷ (TT.UDCNTT); Phượng (V.ĐTTT,CLC & POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 08/4/2021

08h00

Họp Tổ công tác rà soát và hoàn thiện Quy chế giáo trình và tài liệu học tập của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Triệu (P.QLĐT) và các đ/c trong Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng hủy phôi văn bằng. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 915/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quân (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h15

Bài giảng “Industrial Park Business” do Tập đoàn Sumitomo tài trợ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang, Giang (P.HTQT), đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, cán bộ viên chức, giảng viên có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng  Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định định hướng nghiên cứu năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng),  Đ/c Thành, Hưng (P.QLKH), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng  Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác sửa đổi bổ sung Quy chế đánh giá xếp loại viên chức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 09/4/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xác định mức thu học phí năm học 2021-2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCKT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình Thạc sĩ (áp dụng từ khóa 30). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT), Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn và các đồng chí: Thành, Hưởng, Thắng, Tuấn Anh, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Giao ban triển khai công tác hoạt động tháng công nhân năm 2021. Đ/c Chương (UVTVĐU – Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường; Chủ tịch hoặc Phó chủ Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu thực trạng quản lý sinh viên ĐHCQ của các đơn vị quản lý đào tạo: P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTQT, V.QTKD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hương (V.QTKD); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Đảm (V.ĐTQT) và các cán bộ quản lý sinh viên của các đơn vị đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 10/4/2021

08h00

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh năm 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường và thành viên Ban tư vấn tuyển sinh năm 2021 của Trường và các Khoa/Viện; Giáo viên, Sinh viên, Phụ huynh, Học sinh có quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Khuôn viên Trường

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Chủ Nhật 11/4/2021

   

Thông báo  

– 15h00, thứ Hai ngày 05/04/2021: Phòng Tổ chức cán bộ làm việc với các đơn vị đào tào ngoại ngữ và tin học. Thành phần: PGS.TS Bùi Huy Nhượng (Trưởng phòng TCCB), cùng các đ/c:  Thúy, Tuyên (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC), Tuấn, Yên (V.CNTT&KTS); Hương, Thục Anh (TT.NNKT); Thùy, Trang (K.NNKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT). Chủ trì: PGS. TS Bùi Huy Nhượng – Trưởng phòng – P.TCCB. Địa điểm:Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.TCCB chuẩn bị tài liệu.
– 10h30, thứ Sáu ngày 09/04/2021: Tiếp và làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo Quốc tế về công tác tuyển sinh lưu học sinh năm 2021. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.