(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 10 năm 2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2022
(Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 28/02/2022

08h00

Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TT-PC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Phương (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng nước A2 809

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Thanh (P.TT-PC).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng nước A2 509

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Mạnh (P.QTTB); Tuấn (Đoàn TN); Hậu (P.TT-PC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng nước D100

P.TT-PC chuẩn bị tài

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TT-PC); Ngọc  (V.ĐTTT,CLC&POHE); Phương (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng nước A2 408

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Thanh (P.TT-PC).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng nước D100

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức (P.QLĐT); Khánh (V.ĐTTT,CLC & POHE); Vi (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng nước A2 – 809

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng cấc đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Mạnh (P.QTTB); Tuấn (Đoàn TN); Hậu (P.TT-PC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng nước D200

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 01/3/2022

09h30

Lễ Khai giảng khóa 1 Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh (BBus), Đại học Waikato, New Zeland tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Lợi (V.TM&KTQT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Giang (Đại diện Waikato); Các thành viên Ban Điều hành Chương trình; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Cán bộ, giảng viên Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (không có giờ giảng); Phụ huynh, Sinh viên của Chương trình và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

14h00

Làm việc với Ngân hàng Thế giới về Dự án phát triển 4 Trường Đại học Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TC-KT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trung, Mạnh (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KHPT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Giang (P.HTQT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 02/3/2022

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng và phát triển mới Chương trình Chất lượng cao, ngành Marketing, ngành chuyên sâu Digital Marketing. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng và phát triển mới Chương trình Chất lượng cao, ngành Công nghệ thông tin, ngành chuyên sâu Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 67/QĐ- ĐHKTQD ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về kiến nghị của VC,NLĐ các đơn vị tại Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Sen (TT.TTTV); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về bổ sung mạng cho Giảng đường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 03/3/2022

08h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh, xét chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE Khóa 59. ONLINE/OFFLINE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

09h00

Báo cáo sơ kết công tác tổ chức cho sinh viên ĐHCQ khóa 63 học Giáo dục QP&AN. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TC-KT, ĐTN, Trạm Y Tế, TT.DVHTĐT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 04/3/2022

09h00

Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2022. Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, Chủ nhiệm đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2022, đại diện nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế đợt 1 năm 2022 và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 05/3/2022

   

Chủ Nhật 06/3/2022

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 1 năm 2022 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h00, thứ Năm ngày 03/03/2022: Làm việc với Trường Đại học Humber về các cơ hội hợp tác. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 17h00, thứ Ba ngày 01/3/2022NCS. Trần Quang Bách bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của lao động quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Bắc Trung bộ”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Tư ngày 02/3/2022NCS. Nguyễn Thị Đào bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí đào tạo ở các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
   Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ