(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 09 năm 2024 (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2024
(Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/02/2024

09h00

Họp bàn về Công tác khảo sát người học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Đức (P.QLĐT); Giang (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Hội sinh viên báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị kiện toàn BCH Hội sinh viên Khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2023 – 2025. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, cùng các đồng chí trong BTV Đoàn Thanh niên và BTK Hội sinh viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp bàn về Công tác tuyển sinh Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc, Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu, Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/02/2024

08h30

Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện bổ nhiệm chức danh GS và PGS. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐKH&ĐT), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú, Hải Anh, Dung (P.TCCB); Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức “Tuần nghề nghiệp và Việc làm năm 2024”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Linh (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Tuấn (ĐTN); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Đào tạo quốc tế về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức V.ĐTQT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về CSDL lý lịch khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Tuấn Anh (TT.UDCNTT); Bảo, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Thành, Vân, Thanh (P.QLKH); Hưởng, Thắng, Nhung, Định (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Khoá 2, đợt 2 Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Tài chính và Quản lý giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học La Trobe, Úc. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức P.HTQT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 28/02/2024

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đào tạo từ xa về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

08h15

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2023-2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức P.CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai công tác rà soát, cập nhật và hoàn thiện đề cương học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT), các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Trưởng Khoa/Viện, Trưởng Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Trạm Y tế báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Huê, Bình (Trạm Y tê); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Đức (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TYT chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Trạm Y tế về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Trạm Y tế.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TYT chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Đào tạo sau đại học về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức V.ĐTSĐH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ trao bằng Cử nhân khóa 8, Lễ khai giảng khóa 9 và Giới thiệu tuyển sinh khóa 10 chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 (CH Pháp). Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Trường, các Khoa/ Viện các Thầy Cô giảng dạy cho chương trình và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.TKT chuẩn bị tài liệu

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Đại học tại chức về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức K.ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức TT.TTTV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/02/2024

08h30

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án tiếp nhận Căng tin nhà A2. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB) và các đ/c: Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về Cổng thông tin điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c HIếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Tuấn Anh, Nghị, Tùng (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức V.ĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét công nhân hoàn thành tập sự cho người lao động. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị kiện toàn BCH Hội sinh viên Khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2023 – 2025. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, cùng các đồng chí trong BCH Đoàn TN và Hội SV; Đại diện Đoàn TN – Hội SV thành phố Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 01/3/2024

08h00

Họp Đảng uỷ trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đồng chí Đảng uỷ viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đoàn đi công tác Nhật Bản. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn đi công tác Nhật Bản theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c được mời sang tham dự Hội thảo ADBI.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Thuý (TB.TTND); Hương (V.QTKD); Cảnh (V.PTBV); Hội (TC.KT&PT); Tú (NXB); Tuấn Anh (TT.NNKT); Thắng (TT.KN&STXH); Đức (TT.NNKT); Tuấn (TT.ĐTLT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h30

Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện có đào tạo Sau đại học, toàn thể CBVC V.ĐTSĐH, CBGV và thí sinh quan tâm tới dự.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A – Nhà Văn hóa

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 02/3/2024

06h00

Chương trình Du xuân cho viên chức, người lao động năm 2024, tại Nam Định – Thái Bình – Hưng Yên. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Đời sống Công đoàn và các đồng chí đã đăng ký tham dự Chương trình Du xuân với Công đoàn trường.

Phó Chủ tịch CĐ Trường Hồ Quỳnh Anh

Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên

CĐT chuẩn bị Xe đón đoàn tại Sảnh Nhà A1

Chủ Nhật 03/3/2024

09h00

Buổi tư vấn và làm thủ tục bảo lưu cho thí sinh lớp 12 trúng tuyển sớm chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Giang, Hương Lan và toàn thể CBGV Viện ĐTQT, các thí sinh trúng tuyển và gia đình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 08h00 thứ Ba, ngày 27/02/2024Gặp mặt chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường. Chủ trì: Ths.BS Đặng Thị Huê – Trạm trưởng – Trạm Y tế. Địa điểm: Trạm Y tế. Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 15h00 thứ Ba, ngày 27/02/2024NCS. Đỗ Thị Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình hỗ trợ ra quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 9340405. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Sáu, ngày 01/3/2024NCS. Khiếu Hữu Bình bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu tác động của kiểm toán nội bộ tới hiệu lực kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Sáu, ngày 01/3/2024: NCS. Nguyễn Mạnh Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: