(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 06 năm 2022 (Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2022
(Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 31/01/2022

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

   

Thứ Ba 01/02/2022

   

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

   

Thứ Tư 02/02/2022

   

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

   

Thứ Năm 03/02/2022

   

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

   

Thứ Sáu 04/02/2022

   

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

   

Thứ Bảy 05/02/2022

   

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

   

Chủ Nhật 06/02/2022

   

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

   

Thông báo  

 

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: