(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 06 năm 2021 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2021
(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 01/02/2021
10h00 Họp Hội đồng đánh giá tập sự. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Trường (K.Luật); Ngọc (Ban TTND); Trường, Huyền, Thành, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
15h00 Họp Tổ công tác về giáo trình môn học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 02/02/2021
08h00 Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác về việc rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (áp dụng từ khóa 63). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp Tổ công tác xây dựng Dự án vay vốn Ngân hàng thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Huy (K.Toán KT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Cương (K.KH-PT); Nhung (K.Marketing); Hải (Công ty HimLam) và các đ/c có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
09h00 Làm việc với AIT triển khai chương trình Unified tại Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Tuấn (V.NHTC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa (P.TT). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Tổ công tác Dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Dự án theo quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên hệ đại học chính quy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHKTQ ngày 08/01/2020 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp Hội đồng thẩm định Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp, ngành Quản trị kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3058/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Hội đồng thẩm định Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp, ngành Quản lý kinh tế. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3057/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
  Thứ Tư 03/02/2021
08h30 Họp Tổ công tác kiểm kê tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp về hỗ trợ học phí gia hạn cho NCS. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp triển khai kiểm định các chương trình đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Thúy (P.TCCB); Sen (TT.TTTV); Hà, Thúy (K.KHQL); Lợi, Cường (V.TM&KTQT); Bảo (K.KTH); Thông, Huyền (K.Marketing); Hoàng (K.DL&KS). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp Tổ công tác rà soát chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT, TTDVHTĐT chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Tổ công tác về Xưởng in – Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT, TTDVHTĐT chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 04/02/2021
08h30 Họp Tổ công tác xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại viên chức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp Tổ công tác rà soát bổ sung Quy chế bổ nhiệm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 05/02/2021
08h30 Họp Hội đồng trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 HĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h30 Hội nghị Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương và các đ/c có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
Thứ Bảy 06/02/2021
Chủ Nhật 07/02/2021
Thông báo  
– 13h30 thứ Hai ngày 01/02/2021: Thảo luận Bàn tròn: Phát triển môn học Kinh doanh có trách nhiệm trong các Trường Đại học khối Kinh tế tại Việt Nam. Thành phần: Đ/c Thắng, Cảnh (V.PTBV), Bà Diana Torres (Trợ lý Trưởng đại diện – Trưởng phòng Quản trị và Tham gia) UNDP Việt Nam và các thành viên nhóm nghiên cứu. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng – Viện Phát triển bền vững. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. V.PTBV chuẩn bị tài liệu.

– 11h30 thứ Tư ngày 03/02/2021: Chúc mừng Phòng Văn hóa và Giáo dục, Đại sứ quán Úc nhân dịp quốc khánh. Thành phần: Đ/c Tùng, Long, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Đại sứ quán Úc số 8, phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Hai ngày 01/02/2021: NCS. Lê Hoàng Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

16h30, thứ Ba ngày 02/02/2021: NCS. Lê Ngọc Thăng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng từ dự toán sản xuất kinh doanh tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

16h30, thứ Ba ngày 02/02/2021: NCS. Doãn Văn Tuân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: P502 Nhà A2.

15h30, thứ Sáu ngày 05/02/2021: NCS. Lê Thị Hương Lan bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp nhận tri thức về đào tạo của giảng viên đại học Việt Nam thông qua các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h00, thứ Bảy ngày 06/02/2021: NCS. Lê Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chính sách dạy nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Quản lý công), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

14h00, thứ Bảy ngày 06/02/2021: NCS. Tạ Thu Phương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ