(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 03 năm 2022 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2022
(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/01/2022

09h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc xét chọn 10 sinh viên tiêu biểu năm 2021 và Kế hoạch tổ chức Chương trình Dạ hội cuối năm. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị:  VP.Đ-ĐT, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.TT, TT.ƯDCNTT, PSA và ĐTN – HSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN – HSV chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch giao biên soạn giáo trình năm 2022 và tổng kết biên soạn Giáo trình năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thành, Vân (P.QLKH); Chi, D.Mai (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu dự kiến kế hoạch triển khai giáo dục QP&AN tại các Trung tâm. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Chi, D. Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 11/01/2022

08h30

Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số báo cáo Ban Giám hiệu phương án thi Chứng chỉ tin học theo hình thức online. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn, Sơn (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

10h00

Tập thể Lãnh đạo Trường làm việc với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT và Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban quản lý dự án Thư viện. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên Ban quản lý dự án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo Ban Giám hiệu về thu hồi, bàn giao tài sản để sửa chữa Nhà văn hóa và thanh lý tài sản đã thu hồi không sử dụng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT) các các cán bộ trực tiếp phụ trách việc bàn giao, thu hồi và thanh lý tài sản.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 12/01/2022

08h30

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án LKĐT Thạc sĩ khoa học về Quản trị Kinh doanh giữa Trường ĐHKTQD và ĐH UWE Bristol, Anh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thục Anh, Giang, Bảy (V.ĐTQT) và các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng mô hình quản lý sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD) khóa 18, kỳ mùa xuân năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Thùy (K.NNKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TT-PC); Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V. ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu phương án trang trí và tổ chức chào Xuân mới. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi (P.TC-KT); Thúy (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Ngọc (Đoàn TN); Nghĩa, Long, Hoa, Thêu (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác về thu thập tư liệu xây dựng phòng Truyền thống. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 13/01/2022

08h00

Thương thảo hợp đồng Đường truyền internet tốc độ cao (thuộc dự án Thư viện điện tử). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường, (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Dương Mai, Hà (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Sen (TT. TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh, xét chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE Khóa 63. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng Lương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Lương theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị tổng kết viết giáo trình năm 2021 và giao viết giáo trình năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hà (P.QLĐT); Thành, Vân (P.QLKH); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện và lãnh đạo các Bộ môn có đăng ký viết giáo trình năm 2021, 2022, các giảng viên chủ trì giáo trình năm 2021, 2022 và các thành viên Tổ giáo trình học liệu theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp rà soát các MOU Trường ký với các địa phương, các Bộ ngành, các Doanh nghiệp và các trường Đại học trong nước và quốc tế. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Triệu (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Đồng (VP.Đ-ĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị, TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo về công tác bảo hành Nhà Trung tâm đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Tùng (PSA), Đại diện đơn vị tư vấn, Đại diện Tổng công ty 36.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 14/01/2022

08h00

Làm việc với Sở KH&CN tỉnh Lai Châu. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Sở KH&CN tỉnh Lai Châu

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Hội nghị Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

10h30

Họp về trường Khoa học Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo P.TH, P.TCCB;  Các đồng chí Lãnh đạo Khoa, Viện và Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.TKT, V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 15/01/2022

   

Chủ Nhật 16/01/2022

   

Thông báo  

– 15h30, thứ Hai ngày 10/01/2022: Làm việc với Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Kinh doanh Burgundy, Pháp về cơ hội hợp tác giữa hai Trường (ONLINE). Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: ONLINE. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Bảy ngày 15/01/2022NCS. Bùi Quý Thuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu đến thương mại giữa Việt Nam và Nga”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, mã số: 9310106. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 08h30, Chủ nhật ngày 16/01/2022NCS. Lê Văn Tân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung bộ”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: