(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 01 năm 2023 (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2023
(Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 02/01/2023

Nghỉ theo Thông báo số 2288/TB-ĐHKTQD ngày 09/12/2022.

Thứ Ba 03/01/2023

10h00

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2022. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các thành viên Hội đồng tư vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản lý Khoa học báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức lễ công bố báo cáo với IMF chủ đề: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở châu Á nhằm tăng năng suất. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c: Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (ĐTN); Linh (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Thương thảo hợp đồng Gói thầu chăm sóc cây xanh. Đc Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Trung, Mạnh, Thanh, Hương, Tần (P.QTTB) và Đơn vị thực hiện gói thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 04/01/2023

09h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch xây dựng Đề án kiểm soát phòng thi bằng trí tuệ nhân tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác kiểm định cơ sở giáo dục. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB và P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động năm 2023. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QLKH, P.QTTB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 05/01/2023

08h00

Chương trình “Sinh viên NEU kết nối Nông sản Việt – Xuân Quý Mão 2023”. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức chương trình; Viên chức, người lao động và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sảnh G Nhà A1, A2

K.BĐS&KTTN, các đơn vị chuẩn bị

09h00

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 12). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp Hội đồng xét đổi điểm tiếng Anh, Tin học và xét đạt CĐR cho chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định 486/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/7/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập Đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng cảnh báo và xét thôi học Đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 06/01/2023

07h00

Hội thao Ngày hội Học sinh Sinh viên 09/01/2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV) và các đ/c trong ban Thư ký, BCH Hội Sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX

HSV chuẩn bị tài liệu

07h30

Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Thành viên Hội đồng trường (là viên chức), Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra ND, Trưởng ban Nữ công, Thường vụ Đoàn Thanh niên (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Đại biểu bầu từ các đơn vị và các đồng chí có giấy mời.

Đoàn Chủ tịch

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

11h00

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý và chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch hội CCB, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng khoa học và đào tạo, viên chức và người lao động trong trường, các viên chức được bổ nhiệm chức vụ quản lý, các Giáo sư, Phó Giáo sư được bổ nhiệm năm 2022 và gia đình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h30

Gala Vinh  danh sinh viên 5 tốt. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV) và các đ/c trong ban Thư ký, BCH Hội sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

HSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 07/01/2023

Chủ Nhật 08/01/2023

Thông báo  

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Năm ngày 05/01/2023: NCS. Nguyễn Quang Khải bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Antecedents of entrepreneurial intention: Empirical evidence in Vietnam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: