(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

KẾT THÚC THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ BẰNG TIẾNG ANH HAI NGÀNH KINH TẾ HỌC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký quyết định số 1837/QĐ-ĐHKTQD về việc kết thúc thí điểm Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh (EPhD) hai ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh.

Chương trình EPhD đã kết thúc thí điểm và trở thành Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng Tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian hơn 6 năm qua, Chương trình đã có 10 nghiên cứu sinh (NCS) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; đã có 28 bài nghiên cứu của NCS công bố trên tạp chí quốc tế uy tín, trong đó có 15 bài công bố trên các tạp chí thuộc danh mục SSCI và SCIE. Các hoạt động học thuật trong khuôn khổ của Chương trình đã tạo lập môi trường nghiên cứu và thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu. Kết quả này là sự nỗ lực to lớn của các bạn NCS, sự cống hiến của các thầy/cô giảng dạy, hướng dẫn, sự ủng hộ của lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị trong Trường, đặc biệt là Viện Đào tạo Sau đại học.

Uy tín và sự phát triển của Chương trình phụ thuộc vào sự thành công của các bạn NCS. Sự làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và cống hiến của các NCS và các cô/thầy đã đưa chương trình đi tới thành công và năm 2023 đã thể hiện phần nào nỗ lực đó.

Căn cứ theo quyết định, việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo các chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Trường và các quy định có liên quan.

QD ve việc kết thúc thí điểm EPHD_28.12.23